Skolbanken Logo
Skolbanken

Pedagogisk planering för undervisning - Rörelse, v.8

Torallastigens fsk/Bosgårdens ped. enhet, Mölndals Stad · Senast uppdaterad: 20 februari 2022

På Bosgården pedagogiska enhet syns det att vi främjar Lärande, Lust och Framtidstro. Med temat som Inspirerande grund fokuserar vi nu på lärområdena Estetiska läroprocesser, rörelse och teknik, utifrån vår läroplan. V. 8 Undervisning - Rörelse

VARFÖR?
"Vi använder oss av rörelse, både medvetet och omedvetet varje dag...Att använda kroppen som instrument stärker våra fysiska, sociala och kreativa förmågor. En ökad medvetenhet om kroppen gynnar självförtroendet och självkänslan. När rörelse ingår i en estetisk lärprocess får undervisningen ytterligare ett verktyg, där kroppen är en naturlig del av den kunskapsmässiga utvecklingen"(Milocco,2015, s.7). 

I Läroplan för förskolan (Lpfö18) står att "Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande" (Skolverket, 2018). 

 

VAD?

Vi vill att barnen ska utforska möjligheterna i dans och rörelse. Målet är att alla ska få möjlighet att delta i undervisningen efter sina förutsättningar och hitta sina egna sätt att uttrycka sig med kroppen.   

Genom uppdrag som barnen får från ”spelet stegvis” får de tillsammans komma på olika problemlösningar om hur de ska gestalta till exempel former, bilder, miljöer, känslor, mm. Resultatet av de rörelserna blir en koreografi till en dans som de senare kan visa och lära Kurran och pedagogerna. 

 

HUR?

Vi använder oss av spelet ”Stegvis” - där barnen får testa och utforska dans och rörelse genom olika uppdrag. *Spelet kan också användas som ett verktyg för aktiv inlärning med hela kroppen, i en fördjupad lärprocess. Spelet består av olika spelkort som används för att bygga upp koreografier. 

  • barnen tar upp ett kort i taget, korten  kan variera av frågor, bilder och former. Med hjälp av en pedagog ska barnen tillsammans tolka det som står på kortet och utifrån det bygga en danskoreografi. 
  • Vi kommer att genomföra undervisningen i två grupper. 
  • Eftersom att det finns flera kombinationer av kort, går det att upprepa aktiviteten flera gånger med barngruppen. 

 

Litteratur:

  • Milocco, M. (2015). Ett steg i taget. En lärarhandledning i dans och rörelse för barn och unga. Kultur Väst.
  • Skolverket. (2018). Läroplan för förskolan: Lpfö 18. Stockholm: Skolverket.

*Stegvis är ett pedagogiskt verktyg från Kultur i Väst - http://www.kulturivast.se/dans/stegvis-nytt-verktyg-for-dans-i-skolan

 

För vem? Hur ska det dokumenteras? Vad, vem, hur, varför.

  • Med barnens samtycke kommer vi ta foton, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen. Här strävar vi efter att möjliggöra inflytande och delaktighet i dokumentationen tillsammans med barnen.
  • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom lärområdet.
  • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer, resonemang samt observationer av barnen. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
  • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge dem möjligheten att samtala hemma kring dokumentationen tillsammans med sina barn.

Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter