Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Mall för Reviderad utbildningsplan 2022 Rågsveds förskolor Förskolan Lännäsbacken

200341 Förskolan Lännäsbacken 5, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 17 februari 2022

Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

FSK EÅV Mall för reviderad utbildningsplan 2022

Ingressen är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Den reviderade utbildningsplanen utgår från Verksamhetsplan för 2022 och analys från tidigare utbildningsplan. Den beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

·       Introduktionsplan (juni-september)

·       Utbildningsplan (oktober-december)

·       Uppföljning och analys (december)

·       Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

·       Analys och utvärdering (maj)

Instruktioner till förskolans arbetslag

Den här mallen ska fungera som ett stöd för arbetslag i Enskede-Årsta-Vantörs förskolor i att skriva en reviderad utbildningsplan för avdelningens utbildning och undervisning. När den är färdig kommer vårdnadshavare kunna ta del av den. Ta hjälp av instruktioner och stödfrågor nedan.

Gör så här:

·      Kopiera den här mallen i PoB:en och döp den till ”Reviderad utbildningsplan 2022 förskoleenhetens namn förskolans namn avdelningens namn” (Exempel: Reviderad utbildningsplan 2022 Östberga förskolor förskolan Skogsbacken avdelning Näckrosen). 

·      Ta hjälp av stöd och instruktioner i blå text. Anpassa innehållet för vårdnadshavare och ta sen bort all text som är blå. Om ni inte är färdiga och vill fortsätta vid ett annat tillfälle kan ni spara utkast eller publicera utan att tilldela planeringen.

·      Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till er reviderade utbildningsplan.

·      När ni skrivit färdigt er reviderade utbildningsplan och fått feedback från ledningsgruppen tilldelar ni den till er barngrupp (välj Koppla till gruppen och inte Tilldela till alla) i PoB:en så den blir tillgänglig för vårdnadshavare. 

·      I fältet reflektion under planeringen skriver ni reflektion och uppföljning kring utbildningsplanen med kopplade lärloggar.

·      Obs! Det får inte förekomma några personuppgifter på barn i planering eller grupplärloggar.

·      Obs! Använd inte fältet kommentar vid feedback på planeringar eftersom detta blir synligt för vårdnadshavare.

·      Om du behöver hjälp kan du besöka skolplattformens e-utbildning på utbildning.stockholm.se, ta hjälp av en kollega eller fråga den som är skolplattformsansvarig.]

Reviderad utbildningsplan för avdelning skriv avdelningens namn här på förskolan förskolans namn här i Rågsveds förskolor

Använd nedanstående som utgångspunkt för att skriva er reviderade utbildningsplan

Utbildningens organisation och struktur

I er uppföljning och analys har ni reflekterat kring hur er organisation och struktur påverkat avdelningens utbildning.

·       Beskriv hur ni fortsatt strukturerar och organiserar utbildningen utifrån er uppföljning och analys av utbildningsplanen.

 

Så här organiserar och strukturerar vi undervisningen på avdelningen. Veckostruktur: 

Måndag

Tisdag

onsdag

Torsdag

Fredag

 

 

 

 

 

L

U

N

C

H

 

 

 

 

 

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

 

 

 

 

 

Undervisning

I er uppföljning och analys har ni reflekterat kring avdelningens undervisning i förhållande till barnens intressen, kompetenser, förändrade kunnande och verksamhetens förväntade resultat. 

Den här undervisningen och de här aktiviteterna planerar vi för barnen under terminen:

 

Enhetsmål: Alla barn utvecklas och lär i en hållbar och likvärdig förskola av hög pedagogisk kvalitet.

Förväntat resultat av undervisningen (enligt verksamhetsplanen)

Lärande som vi vill se i barngruppen (Det här vill vi se att barnen ha utvecklat och lärt sig)

Så här ska vi arbeta för att nå resultatet (Arbetssätt/metoder för att nå förväntat resultat)

Alla barn utvecklar sitt ordförråd och sin förmåga att kunna berätta, förklara och argumentera

 

 

Förskolans pedagogiska miljöer uppmuntrar läsning och utmanar barnens tankar och hypoteser

 

 

Flickor och pojkar i alla åldrar utvecklar rörelseglädje, kroppsuppfattning och grovmotorik i utomhusmiljön

 

 

Genom matråd kan barnen uttrycka sig, vara delaktiga och ha inflytande över måltidssituationen

 

 

 

Beskriv även vilka projekt och vilka övriga aktiviteter ni planerar under våren

Pedagogiska undervisningsmiljöer

I er uppföljning och analys har ni reflekterat kring hur ni förändrat era pedagogiska undervisningsmiljöer utifrån pågående processer och mål i verksamhetsplanen samt hur de påverkat och bidragit till barnens intressen och förändrade kunnande.

·       Beskriv hur ni upprätthåller och vidareutvecklar de pedagogiska undervisningsmiljöerna tillsammans med barnen utifrån er uppföljning och analys.

 Ni har nu inrett era förskolebibliotek. Beskriv hur ni planerar att använda förskolebiblioteket i arbetet med barnens språkutveckling

Hållbar och likvärdig förskola

I er uppföljning och analys har ni reflekterat kring hur era aktiva åtgärder bidragit till en tillgänglig utbildning och hur möjligheter skapats för att alla barn ska kunna lyckas och bli sitt bästa jag.

·      Beskriv hur ni fortsatt planerar och arrangerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn utifrån er uppföljning och analys, det vill säga; vilka aktiva åtgärder ni fortsatt planerar utifrån er kartläggning av risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

·      Utifrån Enskede-Årsta-Vantörs medverkan i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola: Vad innebär hållbarhet i förskolan för ert arbetslag? Hur kopplar ni begreppet hållbarhet till er reviderade utbildningsplan?

Ett av Rågsveds förskolors förväntade resultat är att personalen i ett tidigt skede uppmärksammar barn som far illa. Beskriv hur ni tänker arbeta med det förväntade resultatet. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stycket till vårdnadshavare om lärlogg för barngruppen nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Lärloggar används i flera steg i samband med undervisningstillfällen; för planering, dokumentation, reflektion och eventuellt kommunikation till vårdnadshavare. Obs! Här får inga personuppgifter förekomma.

Lärloggarna ska innehålla planering (1), dokumentation (2) samt reflektion och analys (3). De ska innehålla de didaktiska frågorna Vad? Varför? och Hur? och även visa vilket lärande ni har sett hos barnen. Ni väljer själva om ni gör lärloggarna i tre steg (ett där ni planerar, ett där ni dokumenterar, ett när ni reflekterar), eller om ni gör dem vid ett och samma tillfälle. Använd gärna mycket bilder i när ni dokumenterar!

Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till lärloggen. Fokusera på ett eller max två läroplansmål per lärlogg.

Koppla etiketter (dessa motsvarar överskrifterna i WKI och verksamhetsplan och ska underlätta vid självskattning)

Publicera lärlogg för vårdnadshavare i PoB:en. Arbetslaget väljer ut och anpassar lärloggar för hela barngruppen som publiceras till vårdnadshavare varannan vecka. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stycket till vårdnadshavare om individuell lärlogg nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.

Skapa minst en ny eller kopiera en befintlig lärlogg och tilldela den till barnet inför samtalet. Här kan du infoga dokumentation i form av text, bild, röstinspelning och/eller video på barnet. Obs! Här får inga personuppgifter på andra barn än det aktuella förekomma.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback