Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Reviderad utbildningsplan 2022 Rågsveds förskolor Förskolan Regnbågen avdelningen Kometen

200261 Förskolan Regnbågen, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 1 april 2022

Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

FSK EÅV Mall för reviderad utbildningsplan 2022

Den reviderade utbildningsplanen utgår från Verksamhetsplan för 2022 och analys från tidigare utbildningsplan. Den beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta- Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Reviderad utbildningsplan för avdelning Kometen på förskolan Regnbågens förskola i Rågsveds förskolor

Utbildningens organisation och struktur

 

På Kometen arbetar en förskollärare och tre barnskötare, denna termin är avdelningen förstärkt med en barnskötare. Vi har en väl utarbetad veckostruktur och uppdelade arbetsuppgifter i arbetslaget. Vår miljö är utarbetad efter barngruppens intressen, och förändras efter behov. 

 

 

Så här organiserar och strukturerar vi undervisningen på avdelningen. Veckostruktur: 

Måndag

Tisdag

onsdag

Torsdag

Fredag

 

Utevistelse

 

9.30 Skapande i mindre grupp.

 

 

 

Samling före lunch

Utevistelse

9.30 Undervisnings-situation i mindre grupp, inriktning på lek/samspel/kommunikation och språk.

 

Samling före lunch

Utevistelse

9.30 Undervisnings-situation i mindre grupp, inriktning på lek/samspel/kommunikation och språk.

 

Samling före lunch

Utevistelse

Skogsdag

 

 

Samling före lunch

Utevistelse

Fm: Projektinriktad undervisning i mindre grupper.

Sång/ rörelse ute på stora eller lilla gården.

 

 

Samling före lunch

L

U

N

C

H

Vila med lugn musik eller saga. 

Vila med lugn musik eller saga.

Vila med lugn musik eller saga.

Vila med lugn musik eller saga.

Vila med lugn musik eller saga.

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Mellanmål

Vi leker ute eller inne.

Inne: Roll-lek/bygg och konstruktion/skapande/utforskande.

Ute: Rörelseaktivitet / lek i sandlådan med olika material/ utforskande. Lek/utforskande på gården eller skog/närmiljö. 

Vi leker ute eller inne.

Vi leker ute eller inne.

 

Vi leker ute eller inne.

Vi leker ute eller inne.

Med reservation för förändring.

Undervisning

Den här undervisningen och de här aktiviteterna planerar vi för barnen under terminen:
Vi kommer att arbeta med Bockarna bruse sagan som projekt på olika sätt.
Vi lyssnar in barnens intressen och utvecklar
projektet vartefter.
Vi kommer att plocka ut delar i sagan ex begrepp: stor/mellan/liten eller att vi fokuserar på broar, bygga egna broar eller besöka olika broar i vårat närområde osv.
Följ gärna lär-loggen som är på gång i skolplattformen, där tänker vi visa/presentera arbetet ex med projektet:
Bockarna Bruse. Våra planerade undervisnings-situationer kommer
vi ägna åt lekgrupper.
I dessa grupper är syftet att öva på samspel/språk och kommunikation. 
Undervisning sker under dagens alla moment, spontant och planerad. 

Enhetsmål: Alla barn utvecklas och lär i en hållbar och likvärdig förskola av hög pedagogisk kvalitet.

Förväntat resultat av undervisningen (enligt verksamhetsplanen)

Lärande som vi vill se i barngruppen (Det här vill vi se att barnen ha utvecklat och lärt sig)

Så här ska vi arbeta för att nå resultatet (Arbetssätt/metoder för att nå förväntat resultat)

Alla barn utvecklar sitt ordförråd och sin förmåga att kunna berätta, förklara och argumentera

 Vi vill se en ökad ordproduktion/förståelse och kommunikation i gruppen. 

 Vi skall möta alla barn på deras nivå i språkutvecklingen. Vi kommer att arbeta med  visst bild-stöd. Vi kommer också arbeta med språk/kommunikation och samspel i våra inplanerade undervisnings-situationer ex lekgrupp. Vi fortsätter att läsa/uppmuntra till sagor och berättande.  

Förskolans pedagogiska miljöer uppmuntrar läsning och utmanar barnens tankar och hypoteser

 Vi vill öka tillgängligheten i våra miljöer. Vi vill uppmuntra självständighet och utmana med olika material. 

 Vi kommer att använda oss av vårat förskole-bibliotek. Vi lägger stor vikt vid högläsning under hela dagen. Vi använder oss av appen Polly Glutt, där vi läser/lyssnar på sagor.

Flickor och pojkar i alla åldrar utvecklar rörelseglädje, kroppsuppfattning och grovmotorik i utomhusmiljön

Vi vill se att alla barn ökar sin grovmotoriska förmåga. Vi vill se glädje i att leka/ röra sig utomhus. Vi vill också se att den grovmotoriska utvecklingen och säkerheten ökar i skogsmiljön/parklek osv. 

 Vi har utevistelse på dags-schemat. Vi har planerat för kontinuerlig skogsvistelse/ parklek. Vi uppmuntrar till att röra sig/utmana i ojämn terräng. På gården erbjuds rörelselek och springlek varje dag.

Genom matråd kan barnen uttrycka sig, vara delaktiga och ha inflytande över måltidssituationen

Vi vill se ökad kommunikation vid måltiderna. Barnen ska kunna välja, uttrycka sin åsikt/välja osv. Vi vill se en ökad självständighet vid måltiderna ex bre smörgås själv/ lägga upp mat osv.

 Vi använder oss av grön tumme upp/ röd ner för att barnen ska kunna visa vad de tycker om maten. Vi arbetar aktivt med dialog i den lilla gruppen vid måltiderna.

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer:

Bilder, dokumentation/ böcker/ pussel är en del i undervisningsmiljön. Vi har skapat goda rutiner och platser för ex bokläsning, pussel. Vi arbetar också aktivt med bygg och konstruktionsleken, även detta material har sin givna plats. Vi har nu tillfört magneter i olika former som nu är ett populärt och intressant material. Även en spegel som man kan bygga på har köpts in, det blir ett spännande och intressant bygge med denna spegel. Vi ser att allt material och det vi tillsammans med barnen möter kan skapa stunder till samtal. Nu är leken i stort fokus på avdelningen, språk och kommunikation tränas. Vi pedagoger är organiserade i den fria leken och finns med som stöd och medlekare. Vi är goda förebilder, samtalar med barnen i alla rutiner / benämner ex i påklädning/ matsituationen mm. Vi använder tydliggörande i miljön, ex veckoplanering/ bilder för dagens alla rutiner. Vi har en samling varje dag innan lunch där vi sjunger och har en undervisningsstund.

Vi kommer att gå till förskole-biblioteket och låna in några böcker som vi aktivt läser. Sedan återlämna och låna nya, vi kommer att gå med 1 - 2 barn åt gången för att de ska få titta/välja böcker i lugn och ro. Vi ser att intresset för bokläsning har ökat i gruppen och detta vill vi fortsätta att uppmuntra då högläsning är viktig för barnets språkliga utveckling. Vi har också ett samarbete med biblioteket, där vi får en språkväska med nya böcker att låna. Bibliotekarien läser och visar de nya böckerna när hen kommer på besök till våran avdelning. Vi har en bokhörna på avdelningen, och man sitter i soffan eller på mattan och läser/ tittar i böcker själv eller med pedagog. 

 

Hållbar och likvärdig förskola

Vi arbetar inkluderande, alla ska känna sig välkomna och få känna tillhörighet i gruppen. Vi pratar/ jobbar mycket med att var en ”bra kompis”. Vi ser över vilket material och vilka böcker som kan läsas och visa på olikheter ex olika familjer / etnicitet osv. Vi uppmuntrar i leken och påtalar ex att men kan vara två pappor, en pappa kan ha kjol osv. Vi kommer att gå till skogen en gång i veckan, där vi kommer fokusera på miljön och naturen. Vi utforskar och undersöker ex småkryp/ olika träd/ tränar grovmotoriken osv. 

En hållbar förskola kan vara så mycket. Det vi på Kometen främst kopplar till, är att vi skall ge alla barn tillhörighet och möjlighet till utveckling i sin egen takt. Leken är viktig på Kometen, att alla barn får samma möjlighet att vara med i leken och att alla roller i leken är ok. Vi arbetar mycket med känslor just nu, glad/ledsen/arg osv. Vi kommer att arbeta med Kompisböckerna av Linda Palm/Lisa Sollenberg, dessa böcker har koppling till barnkonventionen. Dessa böcker handlar ex om: Säg förlåt / Vänta på din tur/ säg stopp osv. Vi har också ett väl avvägt dagsprogram, utevistelse med mycket fysisk rörelse för att bygga god hälsa. Vi har påbörjat sortering av plast och kartong på avdelningen där barnen får vara delaktiga. Vi komposterar också matrester som vi går ut med till förskolans sop-sortering. Några veckor per termin mäts matsvinn på förskolan, detta för att det ej ska lagas för många portioner som då får kastas.

Vi arbetar nära alla barn och är lyhörda på vad barnet säger/signalerar. Vi skapar en god relation till vårdnadshavare och har ett nära samarbete kring barnets utveckling och mående. Vi har utvecklingssamtal en gång per termin för att tillsammans diskutera barnets situation på förskolan. Vi lägger stor vikt vid ett nära samarbete med vårdnadshavare kring barnets utveckling.

 

Lär-logg för barngruppen

I lär-loggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lär-logg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.

 


Läroplanskopplingar

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback