Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Kap 4 Numerisk räkning

Stenhammarskolan 4-6, Flen · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Vi arbetar utifrån Matematik Beta - Numerisk räkning kap 4

Vi kommer att arbeta med dessa områden

Innehåll

 
  • Addition och subtraktion med uppställning
  • Multiplikation med uppställning
  • Kort division
  • Multiplikation med 10, 100 och 1000
  • Division med 10, 100 och 1000
  • Problemlösning, resonemang och kommunikation med koppling till området

Arbetssätt och undervisning

Vi kommer att ha genomgångar och lära oss genom att arbeta i boken, samt med digitala verktyg (t.ex. bingel) och mattefilmer.

Vi kommer att öva genom olika mattespel. Eleverna får arbeta enskilt, i par och i grupp och ibland lär vi oss via diskussioner.

 

Begrepp

Addition

Subtraktion

Multiplikation

Division

Term

Summa

Differens

Faktor

Täljare

Nämnare

Kvot

Produkt

Bedömningstillfällen

Bedömning av elevens kunskaper sker kontinuerligt i form av en diagnos och eventuellt efterarbetet Avslutas med en provräkning 2 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.

Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.

Metoder för enkel ekvationslösning.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback