Skolbanken Logo
Skolbanken

Digitala verktyg

Bokebo förskola, Eslöv · Senast uppdaterad: 18 februari 2022

Digitala verktyg är ett av många pedagogiska verktyg som förskolan använder för att utveckla barnens lärande. Att digitala verktyg tar plats i förskolan betyder inte att något annat ska tas bort. Digitala och andra verktyg behöver finnas sida vid sida och bli en naturlig del av verksamheten.

Bakgrund och Syfte:

Utbildningen ska ge barnen förutsättningar att utveckla adekvat digital kompetens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitalisering de möter i vardagen. Barnen ska ges möjlighet att grundlägga ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att de på sikt ska kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. (LpFö18)

 

Mål:

 

Att digitala uttryck och verktyg ska vara en naturlig del i förskolans vardag och vara en pusselbit som ska läggas tillsammans som en helhet. 

Det digitala ska vara ett verktyg för barn som stödjer, fördjupar och utmanar lek, utforskande och lärande. 

De yngsta barnen ska få möjlighet att få upplevelser som sammantaget kan ge dem en bra grund för digital kompetens.

Förståelse för enkla symboler samt kunna benämna dem

Analog programmering i få steg

Kombinera symboler i enkla sekvenser

Enkel programmering av BeeBot/BlueBot

Upplevelser av projicering som en förstärkning av det man gör, ex. i leken/miljön, som stöd i reflektion samt projicering av sig själv ex. i green screen

Ta foto med en iPad samt delta i enklare redigering av film tillsammans med pedagog

Bekanta sig med iPad, dokumentkamera och digitala mikroskop

Tolka och prata kring bilder

Söka information på internet tillsammans med en pedagog

Aktivitet och Metod/Teori: Vi skapar lärmiljöer där digitala verktyg får användas och utforskas av barnen tillsammans med en pedagog.

 

När vi planerar vår undervisning finns dessa ovanstående mål i åtanke och vi vill använda oss av dessa mål både i och utanför vårt projekts ramar.  


Hur?

 • Appar

 • Mikroskop

 • Blue-bot

 • Qr-koder 
 • Projicering

 • Utforska digitala och analoga uttryck

 • Kreativa och estetiska utbildningsmiljöer

 • Öppna frågor, hypoteser

 • Pedagogisk dialog

 • Skapande undervisningar 

 • Har digitala verktyg som en naturlig del i våra utbildningsmiljöer

 • Kollegialt lärande 

 • Green Screen (både som utbildningsmiljö, undervisning och källkritisk)

 


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter