Skolbanken Logo
Skolbanken

Utomhuspedagogik - vi tillagar mat vid grillen.

Wigulfskolan, Norrtälje · Senast uppdaterad: 7 april 2022

Vi tillagar mellanmål ute varje fredag. Vi grillar korv, hamburgare, steker ägg, kolbulle och pannkakor mm. Det är gott att äta mat ute och få röra sig fritt i naturen under olika årstider samt i olika väder. Barnen får hjälpa till så mycket de kan med matlagningen, det är mycket saker som ska fram. Eleverna får även lära sig att röra sig vid grillen/elden på ett säkert och bra sätt.

 

Tidsperiod: Våren 2022

 Vad ska vi lära oss? Vi ska lära oss att laga mat ute i naturen samtidigt som vi är ute i ur och skur. Något man kan ha med sig in i framtiden och uppskatta längre fram. Lära för livet!

Varför ska eleverna lära sig detta? Att lära sig uppskatta att va ute och känna sig bekväm ute i naturen i olika årstider, samtidigt som vi ska lära oss laga enkel god mat på ett säkert och bra sätt. 

Vilka övergripande perspektiv utgår planeringen ifrån? (historiskt, miljö, internationellt, estetiskt. Vi använder oss av vår fina utemiljö och grillplats. Vi går även på utflykter som till Färsna och skogen i vår närmiljö.

Hur blir eleverna delaktiga i planeringen och uppföljningen av arbetet? Eleverna är delaktiga i vår  lärlogg på Unikum som kommer ut varje fredag för både elever och vårdnadshavare. Samt genom att ta upp det på fritidsrådet med eleverna. Även att aktivt deltaga vid grillningen. De får vara med och plocka fram tillbehör inför grillningen. Även spontana samtal under daglig verksamhet.

Hämta förmågor och centralt innehåll från läroplanens kap 4

 

Hur ser vi att vi når målet? Eleverna visar stor uppskattning inför fredagarna när vi har utedagen och fixar mellanmålet ute.

Hur ska vi visa det? Hur blir det synligt? Barnen frågar och har önskemål om mellanmålet, vad vi ska grilla när det blir fredag. Samt genom diskussioner om vad vi lärt oss.

 

 

Underlag till Frippens utformning är taget från Pihlgren, A.S. (2017). Fritidshemmets mål och resultat: att planera och utvärdera. (Upplaga 1). Lund: Studentlitteratur


Läroplanskopplingar

planera och tillaga mat och måltider för olika situationer och sammanhang,

pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,

ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,

skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,

kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,

utforska och beskriva företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, samt

röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.

Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.

Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.

Byggande och konstruktion med hjälp av olika material, redskap och tekniker.

Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.

Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.

Hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling.

Närsamhällets och föreningslivets utbud av aktiviteter och platser för kultur, fritid och rekreation.

Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.

Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.

Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter