Skolbanken Logo
Skolbanken

Utbildningsplan- Fruängens förskolor VT-2022-Trollstigen

233311 Förskolan Ellen Key, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 3 november 2023

Utbildningsplanen bildar en ram för Fruängens Förskolors utbildning. Den är en del i vårt systematiska kvalitetsarbete och beskriver de fokusområden som gäller för Fruängens förskoleområde under VT-2022. Områdena är framtagna utifrån förskolornas utvärderingar och Hägersten-Älvsjö SDF´s prioriterade områden.

Utbildningsplan

Varför har vi valt de här områdena?

Områdena utgår ifrån Stadsdelens nämndmål och är nedbrutna i relation till förskolornas utvärderingar och Stadsdelens prioriterade områden, med Läroplan för förskolan samt Barnkonventionen som grund. Fokus under året riktar sig mot språk och hållbar utveckling samt användningen av digitala verktyg som ska främja undervisningen och barnens utforskande.  

 

Följande styrdokument ligger till grund för vår verksamhet:

LPFÖ18, Barnkonventionen, Språkprogram för H-Ä fsk, Strategi för rörelse och fysisk aktivitet, Handlingsplan Matstrategi, Ställningstaganden för likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer, Digitalisering pedagogiska ställningstaganden.

Styrdokument för förskolan i Hägersten-Älvsjö - Stockholms stads intranät

 

Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklar sin förståelse för grundläggande demokratiska värden

Förväntat resultat

 • Utbildning och undervisning utformas utifrån alla barns rättigheter, behov och intressen.
 • Utbildning och undervisning präglas av ett interkulturellt och normkritiskt förhållningssätt.
 • Alla barn utmanas i sin språkutveckling genom en medvetet planerad utbildning och undervisning.

 

Enhetsmål:

I Fruängens förskolor är gruppen en tillgång där varje barn har sin självklara plats, ges utrymme och blir lyssnad på.

Förväntat resultat

 • Barnens tankar, idéer, kultur och mångfald tas tillvara och syns i den pedagogiska miljön
 • Barnen samarbetar, samspelar och respekterar varandra
 • Barnen möter en språklig och kommunikativ miljö där de kan utveckla sin förmåga att utöva inflytande

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor

Vi är närvarande vuxna som lyssnar på barnen och varandra och tar tag i konflikter direkt när de uppstår. Vi bemöter barn och vuxna med ärlighet, uppriktighet och med insikt om alla människors lika värde.

Barnen görs delaktiga genom att vi är tydliga och positiva förebilder och ger barnen verktyg för konfliktlösningar.

Vi ska ha en övergripande bild av personal, barn och verksamhet och respektera att alla är delaktiga i att forma verksamheten. Vi respekterar att vi alla är olika och ser olikheter som en möjlighet till utveckling. Vi är tydliga förebilder som inte tolererar diskriminering. Vi är medvetna om och delaktiga i den förändring som sker i samhället.

Pedagogerna gör en kartläggning av barngrupperna vid höstterminens början. Stöddokument och observationsunderlag finns gemensamma i enheten. Dessa ligger till grund för höstens revidering av Aktiva Åtgärder och plan för kränkande behandling. Värdegrundsarbetet är ständigt pågående och behov och arbetssätt utvärderas och justeras kontinuerligt.

Pedagogerna är uppmärksamma på och reflekterar tillsammans över sitt eget förhållningssätt i relation till alla barns möjlighet utrymme och inflytande i förskolan. Pedagogerna arbetar aktivt och normkritiskt medvetet genom att, tillsammans med barnen, diskutera bilder, böcker, filmer som representerar olika normer. Digitala hjälpmedel används för att belysa olika kulturer och normer. Pedagogerna uppmuntrar barn, föräldrar och varandra att dela med sig av kunskap kring olika kulturer och låter dessa vara en del av förskolans verksamhet.

Pedagogerna följer upp genom observation och dokumentation samt genom fortlöpande reflekterande samtal med barnen i grupp under terminen. Pedagogerna uppmuntrar och bekräftar barnens tankar, idéer och egna val och utvecklar miljö och verksamhetens innehåll tillsammans med barnen.

Bilder och text används för att ge förslag på aktiviteter och material. Vi arbetar med bokstäver och symboler i olika projekt samt använder oss av språkstödjande metoder som TAKK och PECS.

Ett varierat litteraturutbud finns synligt för att väcka barnens nyfikenhet. Högläsning, boksamtal och berättande är viktiga arbetssätt som medvetet används vid olika tillfällen under dagen. Vi fördjupar arbetet med högläsning som tog avstamp i stadsdelens satsning 2021.

 

Barnen ska möta likvärdiga lärmiljöer enligt stadsdelens gemensamma ställningstagande.

Arbetssätt:

På Trollstigen bemöter vi barnen med respekt, vi tilltalar barnen vid deras namn alternativt använder benämningen "kompisar", "vänner".

På samlingen sjunger vi kompissånger och lyfter både de närvarande barnens och pedagogernas namn samt diskuterar vilka kompisar som är frånvarande. Detta för att inkludera samtliga barn på Trollstigen.

På avdelningen har vi kompissolar som barnen har varit med och utformat, där synliggörs deras förslag på hur man är en snäll kompis mot varandra. Vi för återkommande dialoger med barnen om vikten av att vara en snäll och bra kompis och hur man kan vara en sådan.

Vi har introducerat "stopphanden" och använder oss även ofta av begreppen "ledig" och "upptagen".

Barnen har inflytande på verksamhetens innehåll, de är med och utformar samlingen, vi låter barnens intresse leda vägen i vårt projekt, den pedagogiska miljön är utformad utifrån barnens behov och intressen och de har i hög grad möjlighet att välja vilken aktivitet eller lek de vill delta i under dagen.

I projekt anpassar vi till viss del "svårighetsgraden" till barnens individuella mognad och håller olika aktiviteter med olika barngrupper när det är nödvändigt, exempelvis i skapande. Vi ser det däremot även som en positiv aspekt att de äldre/mognare barnen kan förmedla sina kunskaper och tankar till de yngre och mindre erfarna barnen i diskussioner som uppkommer under projektets gång.

Vi ser till barnens intressen och mognad när vi diskuterar val av materialinköp och utformning av den pedagogiska miljön.

Vi läser litteratur anpassade efter barnens mognad både på digitala verktyg och fysiska böcker. Vi håller även bildpromenader med mindre grupper där barnen kommer till tals och deras tankar synliggörs.

Vi har två vilor på avdelningen, en sovvila och en "uppevila" för de barn som inte ska sova. På uppevilan kan vi ha aktiviteter som vi anpassar till lämplig svårighetsgrad för att utmana och stimulera barnen.

Vid måltider, utöver soppa, får barnen möjlighet att använda sig av kniv och gaffel för att vi ser det som en positiv aspekt för deras utveckling. Samtliga barn på avdelningen dricker även ur glas.

Mycket av det material vi har på avdelningen är placerat på barnens nivå.

Vi uppmuntrar barnen att lösa konflikter själva men är närvarande för att ge stöd i situationen när det behövs. Vid konflikter belyser vi vikten av inkludering, att bjuda in andra barn till lek, samarbete, turtagning, att dela med sig.

När barnen ställer frågor utforskar vi dem tillsammans för att söka reda på svaren, vi visar att vi tar barnens tankar och funderingar på allvar och bjuder in dem att framföra sina idéer och åsikter i diskussioner. 

Vi samlar barnen i mindre grupper och reflekterar tillsammans med dem kring det vi gjort i verksamheten. 

Vi uppmärksammar barnen på att man ska lyssna på varandra, trösta den som är ledsen, hjälpa varandra.

I aktiviteter så som Mini-röris, dansaktiviteter, hinderbanor, springtävlingar och fotboll ges barnen möjlighet att på ett lustfyllt sätt utöva fysisk aktivitet, lyssna på, ta in och följa/imitera instruktioner och rörelser.

Vi vill ge barnen en trygg, rolig och minnesvärd upplevelse av att vara hos oss på Trollstigen genom att vara närvarande, inlyssnande, lyhörda och varma i vårt bemötande, ge barnen stöd när det behövs men även uppmuntra dem att ta ansvar och vara självständiga. 

Vi har påbörjat ett arbete med TAKK, där lyfter vi varje vecka ett par nya ord på samlingen och använder oss av detta under dagarna i verksamheten.  

Vi läser litteratur, både fysiska böcker och på digitala verktyg (Polyglutt), som belyser likheter och olikheter, grundläggande värden. På avdelningen finns normkritiska bilder uppsatta, som lockar till samtal hos barnen.

Vi har införskaffat Kompisböckerna på Trollstigen, dessa representerar var och en artiklar ur Barnkonventionen. I vårt litteraturprojekt fördjupar vi oss i dessa böcker.________________________________________________________________________________________________________ 

 Nämndmål:

Alla barn i förskolan utvecklas och lär utifrån sina förmågor i lärmiljöer av hög kvalitet 

Förväntat resultat

 • Alla barn utforskar, leker och kommunicerar i likvärdiga och tillgängliga lärmiljöer.
 • Alla barn utmanas genom en medvetet planerad utbildning och undervisning som synliggör sambandet mellan goda matvanor, fysisk aktivitet och hälsa.

Enhetsmål:

Varje barn i Fruängens förskolor möts av lärmiljöer där organisation/struktur, material och pedagogernas förhållningssätt återspeglar läroplanens intentioner.

Förväntat resultat

 • Barnen visar rörelseglädje och lust att utmana sig själva motoriskt.
 • Barnen visar intresse för och använder sig av matematiska begrepp
 • Barnen visar intresse för miljö, natur, naturvetenskap och teknik
 • Barnen visar intresse för och använder sig av digitala hjälpmedel

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Pedagogerna är positiva förebilder när det gäller förhållandet till mat och rörelse.  De organiserar aktiviteter som uppmuntrar till rörelse både ute och inne. De förmedlar matglädje och vikten av att äta en varierad och näringsrik kost.

Barnen får tillgång till ett varierat konstruktionsmaterial och utmaningar att använda dessa på olika sätt enskilt och i grupp. Pedagogerna introducerar och sätter ord på olika matematiska, tekniska och naturvetenskapliga begrepp i vardagen under lek, rutinsituationer och olika aktiviteter.

Pedagogerna uppmärksammar och introducerar barnen i vardagsteknik och använder sig av digitala verktyg för dokumentation och kunskapssökning tillsammans med barnen. Lärplattor, datorer och projektorer används som ett komplement i alla delar av verksamheten för att reflektera, återskapa upplevelser som barnen haft eller introducera nya spännande begrepp och världar.

Arbetssätt:

Utomhus har vi Mini-röris, balansgång, kurragömma, kullekar och tar promenader där vi utforskar närområdet. Vi har även uppdaterat vår gård genom att måla en hopphage med siffror, en bokstavsorm och färglagt stubbarna vid sandlådan för att uppmuntra barnen till fysiska aktiviteter.

Inomhus sjunger vi många sånger och erbjuder lekar som har rörelseinnehåll, på så sätt kan även de barn som inte utvecklat sitt verbala språk delta och känna sig delaktiga.

Vi använder digitala verktyg för mini-röris, dans, rörelsesånger.

På avdelningen finns siffror 1-12 uppsatta i två av våra rum. Vi har även alfabetet med både versaler och gemener med tillhörande bilder tillgängligt på barnens nivå i vårt mest centrala rum.

I vår dagliga verksamhet lyfter vi matematiska begrepp, både kopplat till antal, former, höjd, längd, mängd med mera.

 I många av våra skapandeaktiviteter använder vi oss av återvinningsmaterial. Vi uppmuntrar barnen att vara rädda om vårt material på avdelningen, tex återanvända ritpapper till att klippa i, och tidigare halsband och pärlplattor för att skapa nytt, spara på vatten, el, toalett- och hushållspapper.

När vi slänger våra sopor gör vi barnen delaktiga i sorteringen av dessa.

V strävar efter att vara goda förebilder vid matsituationer för att locka barnen till att prova nya smaker.

Vi försöker i stor utsträckning att laga trasigt material tillsammans med barnen, exempelvis tejpa böcker.

Under vårterminen planterar vi ihop med barnen och för diskussioner kopplat till naturvetenskap.

Vi utforskar växter, svampar, djur och insekter ihop med barnen och använder oss av digitala verktyg för att söka information.

Vi utforskar närområdet och diskuterar tillsammans med barnen de förändringar som sker i naturen under olika årstider.

På avdelningen erbjuder vi olika stationer och material kopplat till bygg- och konstruktion, fordon, skapande där barnen får möjlighet att bekanta sig med teknik i olika former. 

Vi använder oss av digitala verktyg för att söka information, utforska wifi-pucken, lyssna på litteratur via Polyglutt och är på gång att påbörja programmering.

 

______________________________________________________________________________________________________

Nämndmål:

Boende i Hägersten-Älvsjö har tillgång till ett rikt utbud av kultur och evenemang

Förväntat resultat

 • Barn på förskola och unga i stadsdelsnämndens verksamheter får möta och själva prova olika former av kultur och skapande.

Enhetsmål:

Fruängens förskolor erbjuder barnen återkommande kulturella upplevelser kopplade till innehållet i den pedagogiska verksamheten.

Förväntat resultat

• Barnen uttrycker sig genom sång, dans, teater och skapande i bild och form.
• Barnen får uppleva kulturtillfällen Av -, Med - och För- barn som är kopplade till aktuella projekt.

Övergripande arbetssätt för Fruängens förskolor:

Pedagogerna introducerar olika material och tekniker för barnen för att skapa förutsättningar att utveckla sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer. 

Estetiska uttrycksformer ingår som en del i de flesta projekt. Pedagogerna tillhandahåller ett varierat material och skapar tillsammans med barnen samt uppmuntrar deras egna initiativ till skapande.
 Miljön anpassas för en lättillgänglig skapande verksamhet så att barnen på eget initiativ kan använda sig av utklädning, sång, lyssna på musik, dramatisera, klippa, klistra och måla.
 Pedagogerna erbjuder kulturupplevelser på förskolan och i den mån det går även utanför. Utifrån barnens intressen utvecklas projekt där kulturella upplevelser ingår som en del i temat.

Pedagogerna uppmärksammar och firar högtider och traditioner tillsammans med barnen och tar till vara på barnens egna intressen runt traditioner. Digitala hjälpmedel används för att lyfta in kulturupplevelser, från hela världen, i de projekt som barnen arbetar med.

Arbetssätt:

Detta läsår har vi påbörjat ett litteraturprojekt med fokus på Kompisböckerna som var och en representerar målområden från Barnkonventionen.

På Trollstigen har vi olika skapande aktiviteter med olika material som barnen får bekanta sig med och utforska fritt. 

På samlingen sjunger vi olika sånger och håller rörelseaktiviteter och vi räknar på olika språk exempelvis, spanska, engelska, kurdiska och även danska.

På avdelningen har vi ett kulturträd, där står ord som vi använder med barnen i vardagen på olika språk som barnens vårdnadshavare pratar. 

Nu när vi återigen har möjlighet kommer vi gå till biblioteket med mindre grupper. Där kan vi låna olika litteratur som är anpassad till barnens intressen och vårt aktuella projekt.

På avdelningen har vi ett bokträd som synliggör vilka böcker vi har läst med barnen. Med hjälp av trädet får vi möjlighet att se vilka böcker barnen främst intresserar sig för och samtalar om .

 På Trollstigen har vi kompissolar som lyfter våra barns åsikter och tankar kring hur man är en snäll kompis. Detta synliggör vår kamratkultur på Trollstigen.

Vi arrangerar eget kulturutbud så som kompisböcker, saga på sovvilan, teater, skuggteater och bioupplevelser på avdelningen. Där får barnen bland annat ta del av Bockarna Bruse, Bolibompa, Julkalendern med mera.

________________________________________________________________________________________________

Uppföljning och analysfrågor 

Slutanalys (görs vanligen en gång per år, ofta i samband med WKI och kvalitetsredovisningen

Klistra in frågorna i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara dem tillsammans i arbetslaget. Underlaget för era analyser är utvärdering av era undervisningsplaner och alla lärloggar ni skapar under den bestämda tidsperioden. 

Stödfrågorna hittar ni i Lathund Utvärdera Utbildningsplan. Gemensamma mappen-Skolplattformen-PoB.

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback