Skolbanken Logo
Skolbanken

Barbalala - sång och musik

Förskolan Tomtberga, Östhammar · Senast uppdaterad: 11 mars 2022

Bakgrund
Under läsåret 21-22 har vi ett gemensamt tema på förskolan. Vi har valt att arbeta med Barbafamiljens karaktärer som metod för att synliggöra vilket lärande som är tänkt att ske i olika aktiviteter. Under våren kommer de olika familjemedlemmarna att besöka avdelningen under ett par veckor och vi kommer att arbeta mer inriktat på familjemedlemmens specifika egenskaper tillsammans med barnen.

Den andra att besöka avdelningen är Barbalala. Hen är den i Barbafamiljen som är intresserad av sång och musik. Under Barbalalas besök på avdelningen kommer barnen att få utforska olika sorters musik, sjunga och tillverka instrument (maraccas).

Syfte:
Vi vill inspirera och utforska olika typer av musik, toner och rytmer samt att barnen får uppleva musik med olika sinnen. 

Metod & Genomförande
Tillsammans med barnen kommer vi att genomföra ett antal olika aktiviteter med utgångpunkt utifrån Barbalalas intressen och egenskaper. Vi gör detta på ett sätt som känns relevant för barnen och som fångar deras intressen. Det kan till exempel vara att Barbalala ger barnen ett uppdrag eller en uppgift som hen vill ha hjälp med. 

Exempel på aktiviteter tillsammans med Barbalala:
Tillverka instrument

Barnen får tillverka varsin maraccas och fyller dessa med olika innehåll; ris, pärlor och grus t.ex. Hur låter de olika innehållen, låter de lika eller olika? Vi provar även att spela med i en låt med våra instrument. 

Lyssna på musik och dansa till
Vi lyssnar på olika typer av musik och barnen får fundera och berätta hur de upplever musiken. Snabb/långsam. Glad/ledsen. Rolig/Konstig etc. När vi lyssnat på lite olika låtar kan vi också prova att röra oss till musiken. Rör vi oss lika till olika typer av musik eller blir det olika rörelser? Vi kommer även att lyssna på musik från olika delar av världen.

Sjunga sånger
Vi sjunger sånger tillsammans med barnen.

Olika toner
Låter alla vattenfyllda behållare lika? Vi fyller upp ett antal flaskor med olika mängd vatten i och undersöker hur det låter när vi blåser i flaskorna. Hur låter det när det är mycket vatten och hur låter det när det är lite vatten? Kan vi komponera ihop en sång tillsammans?

Disco med Barbalala
Barbalala bjuder in alla barnen till ett avslutande disco i lekhallen där vi tillsammans väljer musiken vi dansar till.

Dokumentation
Arbetet dokumenteras genom inlägg på Unikum med kommentarer och bilder på de aktiviteter som vi har det vi har gjort tillsammans med barnen.

Utvärdering
Vid avslutandet av arbetet med varje familjemedlem i Barbafamiljen utvärderar vi hur arbetet har gått med de olika aktiviteterna.


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter