Skolbanken Logo
Skolbanken

Matematik - rum, form och antal

224641 Förskolan Fiberpennan, Stockholm Hägersten-Älvsjö · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Vi har sett ett behov av att belysa de matematiska processerna som sker i barngruppen. Vi vill ge barnen möjligheter att genom meningsfulla och lekfulla aktiviteter upptäcka och sätta ord på matematiken runt oss.

Område:

Matematik

 

Läroplansmål: 

 Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

- förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

 - förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta

 - förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 

Varför har ni valt detta område?

Matematiken finns överallt omkring oss, tillsammans med barnen på Pärlugglan förs en ständig dialog vad vi ser. Vid våra projekttillfällen samt i vardagliga situationer som samling, måltider på/avklädning så räknar, jämför och sorterar vi tillsammans. Vilken färg har spaden? Vilken av bockarna Bruse går först över bron? Hur många apor hoppade i sängen? Vilken kompis rullade bollen längst?

Vi har valt att fokusera extra på området matematik då vi ser ett behov att belysa de matematiska processerna som sker i barngruppen. Vi vill ge barnen möjligheter att genom meningsfulla och lekfulla aktiviteter upptäcka och sätta ord på matematiken runt oss.

  

Gäller undervisningsplanen för hela gruppen, eller bara för några av barnen i gruppen? 

Undervisningsplanen gäller för hela avdelningen Pärlugglan.

 

Vilket lärande förväntar ni er att det ska ske hos barnen?

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem. Genom att tillsammans med barnen bland annat samtala, undersöka, och jämföra vår omvärld ger matematiken oss en ny dimension av förståelse. Vår målsättning är att barnen ska få möjligheter att lära sig olika matematiska begrepp som till exempel stor, liten, lång, kort, hel och halv. Att känna igen former, färger och mönster samt siffror, lägesord och få en större förståelse för antal, talföljd och turordning. 

Genom att utforska matematik tillsammans ges barnen förutsättningar att lär sig nya begrepp, utvecklar sitt språk, ha roligt tillsammans och stärka det sociala samspelet.

 

Arbetssätt:

  • Vi arbetar med barnen i små grupper för att ge alla barn möjlighet att komma till tals och uttrycka sina tankar.
  • Vi belyser och använder rätt matematiska begrepp.
  •  Vi ser över den pedagogiska miljön utifrån ett matematiskt perspektiv. 
  • Vi använder oss av samlingen och för in matematik i sagor, sånger, rim och ramsor.

 

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter