Skolbanken Logo
Skolbanken

Enskede gård förskolor Mall för reviderad utbildningsplan 2022

143121 Förskolan Bägersta Gård, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 24 februari 2022

Den reviderade utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt organiserar utbildningen, planerar avdelningens undervisning och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

 

Förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs mall för reviderad utbildningsplan 2022

Instruktioner till förskolans ledningsgrupper

Den här mallen riktar sig till förskoleenheternas ledningsgrupper som kopierar den, gör egna tillägg och ändringar innan den publiceras för pedagogerna i PoB:en.

Gör såhär:

·         Döp mallen till: ”Mall för reviderad utbildningsplan 2022 förskoleenhetens namn. (OBS! Var noga med att döpa exakt för att underlätta filtrering och uppföljning på avdelningsnivå samt erfarenhetsutbyte mellan enheterna.)

  • Låt svart text stå kvar. Den är gemensam för alla enheter.
  • Tillägg och ändringar som görs i blå text ska fungera som stöd till pedagogerna men tas bort av arbetslaget innan utbildningsplanen publiceras för vårdnadshavare.
  • Ledningsgruppen gör tillägg och ändringar enligt instruktionerna i röd text. Om du inte är färdig och vill fortsätta vid ett annat tillfälle kan du spara utkast.
  • Anpassa innehållet till pedagogerna i din enhet och ta bort all röd text innan du publicerar mallen som skolfavorit i PoB:en. Detta görs för varje förskola i enheten genom att kopiera mallen.
  • När arbetslaget är färdig med sin reviderade utbildningsplan ger ledningsgruppen feedback innan den publiceras för vårdnadshavare.
  • Obs! Använd inte fältet kommentar vid feedback på planeringar eftersom detta blir synligt för vårdnadshavare, utan istället fältet reflektion under planering.
  • Om du behöver hjälp kan du besöka skolplattformens e-utbildning på utbildning.stockholm.se, kontakta den som är skolplattformsansvarig i din enhet eller Jesper Davidsson jesper.davidsson@edu.stockholm.se.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stycket om Gemensam årsstruktur nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Arbetet i PoB:en blir en central del av arbetslagets, förskolans och stadsdelsförvaltningens systematiska kvalitetsarbete. Följande moment är gemensamma för alla förskolor:

·         Introduktionsplan (juni-september)

·         Utbildningsplan (oktober-december)

  • Uppföljning och analys (december)

·         Reviderad utbildningsplan (januari-maj)

  • Analys och utvärdering (maj)

Här kan enhetens ledningsgrupp förtydliga när den reviderade utbildningsplanen ska påbörjas och vara färdig. Här är en länk till EÅV:s gemensamma arbetssätt i PoB:en: Ikon förpdf EÅVs gemensamma arbetssätt i PoBen.pdf

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedanstående instruktioner till pedagogerna kan anpassas efter enhetens behov.

Instruktioner till förskolans arbetslag

Den här mallen ska fungera som ett stöd för arbetslag i Enskede-Årsta-Vantörs förskolor i att skriva en reviderad utbildningsplan för avdelningens utbildning och undervisning. När den är färdig kommer vårdnadshavare kunna ta del av den. Ta hjälp av instruktioner och stödfrågor nedan.

Gör så här:

·         Kopiera den här mallen i PoB:en och döp den till ”Reviderad utbildningsplan 2022 förskoleenhetens namn förskolans namn avdelningens namn” (Exempel: Reviderad utbildningsplan 2022 Östberga förskolor förskolan Skogsbacken avdelning Näckrosen). (OBS! Påminn arbetslagen om detta eftersom det är avgörande för att kunna filtrera fram planeringen).

·         Lägg till kollegorna i arbetslaget och enhetens ledningsgrupp som medredaktörer.

·         Ta hjälp av stöd och instruktioner i blå text. Anpassa innehållet för vårdnadshavare och ta sen bort all text som är blå. Om ni inte är färdiga och vill fortsätta vid ett annat tillfälle kan ni publicera men utan att tilldela planeringen.

·         Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till er reviderade utbildningsplan.

·         När ni skrivit färdigt er reviderade utbildningsplan och fått feedback från ledningsgruppen tilldelar ni den till er barngrupp (välj Koppla till gruppen och inte Tilldela till alla) i PoB:en så den blir tillgänglig för vårdnadshavare. (Lägg till när detta senast ska göras i er enhet och förtydliga hur ledningsgruppen ger feedback i er enhet; t.ex. via reflektionsfältet eller på annat sätt utanför PoB:en).

·         I fältet reflektion under planeringen skriver ni reflektion och uppföljning kring utbildningsplanen med kopplade lärloggar.

·         Obs! Det får inte förekomma några personuppgifter på barn i planering eller grupplärloggar.

·         Obs! Använd inte fältet kommentar vid feedback på planeringar eftersom detta blir synligt för vårdnadshavare.

·         Om du behöver hjälp kan du besöka skolplattformens e-utbildning på utbildning.stockholm.se, ta hjälp av en kollega eller fråga den som är skolplattformsansvarig.]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedanstående rubriker och stödmeningar är gemensamma för alla pedagoger och ska stå kvar

Reviderad utbildningsplan för avdelning skriv avdelningens namn här på förskolan förskolans namn här i förskoleenhetens namn här

Använd nedanstående som utgångspunkt för att skriva er reviderade utbildningsplan

 

Utbildningens organisation och struktur

I er uppföljning och analys har ni reflekterat kring hur er organisation och struktur påverkat avdelningens utbildning.

·         Beskriv hur ni fortsatt strukturerar och organiserar utbildningen utifrån er uppföljning och analys av utbildningsplanen.

·         Här kan enhetens ledningsgrupp fylla på med frågeställningar för att konkretisera och styra innehållet.

Undervisning

I er uppföljning och analys har ni reflekterat kring avdelningens undervisning i förhållande till barnens intressen, kompetenser, förändrade kunnande och verksamhetens förväntade resultat i verksamhetsplanen.

·         Beskriv vilken undervisning ni fortsatt planerar utifrån er uppföljning och analys av utbildningsplanen.

·         Här kan enhetens ledningsgrupp fylla på med frågeställningar för att konkretisera och styra innehållet.

 

Pedagogiska undervisningsmiljöer

I er uppföljning och analys har ni reflekterat kring hur ni förändrat era pedagogiska undervisningsmiljöer utifrån pågående processer och förväntade resultat i verksamhetsplanen samt hur de påverkat och bidragit till barnens intressen och förändrade kunnande.

·         Beskriv hur ni upprätthåller och vidareutvecklar de pedagogiska undervisningsmiljöerna tillsammans med barnen utifrån er uppföljning och analys.

·         Här kan enhetens ledningsgrupp fylla på med frågeställningar för att konkretisera och styra innehållet.

 

Hållbar och likvärdig förskola

I er uppföljning och analys har ni reflekterat kring hur era aktiva åtgärder bidragit till en tillgänglig utbildning och hur möjligheter skapats för att alla barn ska kunna lyckas och bli sitt bästa jag.

·         Beskriv hur ni fortsatt planerar och arrangerar för att utbildningen i förskolan är tillgänglig för alla barn utifrån er uppföljning och analys, det vill säga; vilka aktiva åtgärder ni fortsatt planerar utifrån er kartläggning av risker för diskriminering och kränkande behandling. (Kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

·         Utifrån Enskede-Årsta-Vantörs medverkan i forsknings- och utvecklingsprogrammet Hållbar förskola: Vad innebär hållbarhet i förskolan för ert arbetslag? Hur kopplar ni begreppet hållbarhet till er reviderade utbildningsplan?

·         Här kan enhetens ledningsgrupp fylla på med frågeställningar för att konkretisera och styra innehållet.

Här kan ledningsgruppen lägga till en egen rubrik

I er uppföljning och analys har ni reflekterat kring lägg till härledning här.

·         Lägg till egna frågeställningar här.

(Här ska analys och resultat från T2:an användas för att få syn på kvarstående uppdrag utifrån verksamhetsplanen som behöver föras in i utbildningsplanen.)

Reflektions- och uppföljningsfrågor av den reviderade utbildningsplanen med kopplade lärloggar?

Påminnelse! Gemensamt underlag för analys och utvärdering av den reviderade utbildningsplanen tas fram i april.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stycket till vårdnadshavare om lärlogg för barngruppen nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Nedanstående instruktioner till pedagogerna kan anpassas efter enhetens behov

Lärloggar används i flera steg i samband med undervisningstillfällen; för planering, dokumentation, reflektion och eventuellt kommunikation till vårdnadshavare. Obs! Här får inga personuppgifter förekomma.

Gör så här:

1. Planera ett undervisningstillfälle i en lärlogg i PoB:en och koppla den till er utbildningsplan. (Beskriv med vilket intervall detta ska göras i er enhet, en gång per vecka?). Kopiera och använda gärna samma undervisningsplanering vid flera tillfällen.

·         Vad? Hur? Vem/Vilka? Var/När? Varför? (Fyll gärna på med frågeställningar som pedagogerna känner igen)

·         Koppla relevanta delar ur förskolans läroplan till lärloggen

·         Koppla etiketter (dessa motsvarar överskrifterna i WKI och verksamhetsplan och ska underlätta vid självskattning)

2. Dokumentera i den lärlogg där ni gjort planeringen för undervisningstillfället.

·         Vad? Hur? Vem/Vilka? Säger/Gör? (Fyll gärna på med frågeställningar som pedagogerna känner igen)

3. Reflektera kring undervisningstillfället (i fältet reflektion) under lärloggen i PoB:en

·         Vad/hur blev det? Hur går vi vidare? (Fyll gärna på med frågeställningar som pedagogerna känner igen)

4. Publicera en lärlogg för vårdnadshavare i PoB:en. Arbetslaget väljer ut och anpassar lärloggar för hela barngruppen som publiceras med ungefär samma intervall som utskick av informationsbrev (1-4 ggr/månad).]

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Stycket till vårdnadshavare om individuell lärlogg nedan är gemensam för alla förskolor och ska stå kvar

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.

Nedanstående instruktioner till pedagogerna kan anpassas efter enhetens behov

Skapa minst en ny eller kopiera en befintlig lärlogg och tilldela den till barnet inför samtalet. Här kan du infoga dokumentation i form av text, bild, röstinspelning och/eller video på barnet. Obs! Här får inga personuppgifter på andra barn än det aktuella förekomma.

Här kan ledningsgruppen lägga till eget innehåll som stöd till pedagogerna i enheten.

För kännedom är den del av PoB:en som ska fungera som stöd vid samtal under införande.

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback