Skolbanken Logo
Skolbanken

SKA Violen mars

Skogsgläntans förskola, Borås Förskola · Senast uppdaterad: 6 april 2022

Vårt systematiska kvalitetsarbete, med fokus på tillgängliga lärmiljöer.

Reflektion och analys

Läroplansmål väljer vi längst ner. 

Förväntande effekter kommande månad

- Skapa tillfällen där barn som behöver stöttning i språket får tid och stöttning. 
- Skapa förutsättningar genom ett likasinnat arbetssätt i matematiken så alla barn kan utmanas och utvecklas.  
- Hitta sätt där miljön även i samlingarna kan verka som ”den tredje pedagogen”, hur skapar vi och använder miljöerna som stöttning  i vårt arbete under tillfällena.

Veckoreflektion v. 9

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

•Spontan undervisning sker. Barnen i gruppen är lekstarka och utvecklar leken konstinuerligt. Vi finns till och stöttar vid konflikter och hinder. 

• En vecka med rörig barngrupp pågrund av rörigt personalbyte vid flera tillfällen + en prao-elev. En ny inskolning rubbar rutiner. 

• Fortsätter med de planerade aktiviteterna. 

• Planerar upp för struktur och rutiner. 

•Fokus omsorg och trygghet för hela barngruppen. 

Veckoreflektion v. 10

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

• Matematik undervisning: Barnen på rosa mattan kommer i kontakt med räkneorden 1-5. De får se hur räkneorden ser ut kopplat till benämningen av det. Vi räknar med färgglada insekter och tecknar samtidigt färgerna. 
Barnen på gröna mattan övar på lägesord och läser boken Babbas saker. 

Språk undervisning:
Barnen på rosa mattan Övar på boksamtal. Läser Bockarna bruse och svarar på öppna frågor. 

Barnen på gröna mattan läser bok. 

• Vid uppdelning av barngruppen blir resultatet att många av barnen får mer lugn och kan aktivt delta på aktiviteten. Barnen på gröna mattan har lite rörigare aktiviteter då många små gärna smiter iväg vilket stör resterande barngrupp.Barnen möter repetition vilket visar på en ökad kunskap och användning av tidigare erfarenheter. 

Vid boksamtal upplevs det lite svårt att svara på de öppna frågorna. Samma frågor ställs igen vid nästa tillfälle för repetition. 

Barnen på Gröna mattan ska delas i två grupper så de yngsta barnen får en egen grupp.

Repeterar de barnen kommit i kontakt med i både språk och matematik samtidigt som vi utvecklar för vidare utveckling och lärande. 

Veckoreflektion v. 11

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

• Matematik: rosa mattan har repeterat räkneorden 1-5 samtidigt som vi tecknar färgerna på korten. Lyssnade på bok om sortering (utmanande). Samtalade kring begreppen ”lika” och ”olika” kopplat till strumpor. 
Gröna mattan: Lägesord i boken ”Babbas saker”. Pratar om färger kopplat till barnens kläder. 

Språk: Rosa mattan hade boksamtal kring ”Pino på skogspromenad”. Gröna mattan läste ”En sur citron”. 

Barnen har fått trycka blåa händer som ska forma en stor Doddo som ska sitta på avdelningen. Visade bild på på iPad och förklarade för barnen. 

 

 

 


• Barnen är aktiva och använder minnet från förgående aktiviteter. Det va en bok för lite äldre barn, men barnen lyssnade. Svårt att urskilja begreppen lika och olika. 

Barnen på gröna mattan har svårt för färgerna. 

Boksamtalet löpte på och barnen kunde svara på öppna frågor: Vem drack vatten ur sjön? Vem tog Pinos äpple? Osv. 

Blåa händer: Uppskattad aktivitet. Även ett barn som ofta är avvaktande och gärna observerar först var delaktig direkt. Många av barnen kunde även berätta för vh vad de gjort och att det skulle sluta med en stor Doddo. 


Fortsätter repetera räkneorden. Och tarfortsatt in begreppen lika och olika. Kollar våra strumpor och jämför. 

Barnen på gröna mattan kommer repetera färgerna och ta del av tecken för varje färg. Lär de sig tecken kanske det är lättare för vissa att visa tecken istället för att säga. 

Fortsätter processen med Doddo. 

Veckoreflektion v. 12

- Vilken undervisning har vi genomfört?

- Vad har vi sett?

- Hur går vi vidare?

Kommande veckas planering.

Pga sjukdom och mycket bortfall av barn har vi haft en grupp och därför tagit vara på undervisningssituationerna som skett i den fria leken. 

Det är fortfarande bra rollek i barngruppen men vi ser också ett stort intresse bland barnen för bygg- och konstruktionslek. Vi passar på att benämna hur man är en bra kompis, övar på turtagning och vikten att dela med sig i rolleken. I byggleken pratar vi om antal, färger och former. 

Vi ser ett stort behov av att fortsätta öva på färgerna och försöker att teckna färgerna vid tillfällena. 

 Vi ser ett behov av att utveckla och ändra lite i våra lärmiljöer. Vi diskuterar om att minska för sinnesintrycken samtidigt som vi fortsätter erbjuda miljöer för god lek. 

 

Månadsanalys

Vad resulterade det i? (Utgå från veckoreflektionerna) 

Genom den planerade undervisningen i mindre grupper blir det enklare att kartlägga de olika kunskapsnivåerna som finns i barngruppen och det blir tydligt vad vi behöver lägga fokus på. Exempelvis har vi sett att vi framöver kommer fortsätta repetera färgerna, speciellt i en av grupperna. 

Svårt med begreppen lika och olika. Aktiviteterna är lustfyllda och tanken är bara att barnen kommer i kontakt med begreppen. Kan repeteras mer kopplat till exempelvis babblarna (tema). 

Barnen tar till sig tecken väl och det syns ett stort intresse i att teckna när en pedagog är ledande, barnen försöker och tar efter. Vid boksamtalen är det aktiva och delaktiga barn, framöver kommer barnen att utmanas i boksamtal för att starta reflektion men också samarbete. 

Hur går vi vidare?

Göra småförändringar i lärmiljöerna, minska sinnesintryck samtidigt som miljöerna fortsätter inspirera och främja lek. 

Hålla fast i våra grupper, fungerar i nuläget väldigt bra. 

Låter barnen repetera mycket det som vi kommit i kontakt med. Färger, antal, räkneord. 

Pedagogerna övar på att använda tecken och bildstöd frekvent. 

Mål kommande månad

• stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda

ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra, Lpfö 18, s.13

• utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik, Lpfö 18, s.15

• nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära, Lpfö 18, s.13

 

Förväntade effekter kommande månad

Tillsammans tecknar vi färgen blå kopplat till blått material. 

Barnen utmanas i boksamtal med mer fördjupade frågor. 

 


Läroplanskopplingar

ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet,

får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback