Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Kemi

·

Årskurs:

7 - 8

Luft, vätgas och vatten

Apelskolan, Falkenberg · Senast uppdaterad: 25 februari 2022

I detta arbetsområde får du lära dig mer om luft, vätgas och vatten. Viktiga moment är även studieteknik och hur du utvecklar svar för högre nivåer.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I detta arbetsområde får du lära dig mer om luft, vätgas och vatten. Viktiga moment är även studieteknik och hur du utvecklar svar för högre nivåer.

•vilken betydelse luftens sammansättning har för livet på jorden

 •diskutera hur människans användning av bränslen och olika spridningsprocesser i luften påverkar klimat och hälsa

 •hur vi kan använda gaserna i luften och vilka konsekvenser det får för våra levnadsvillkor 

•resonera kring hur uppfattningen om luftens sammansättning har förändrats genom historien 

•använda kunskaper i kemi för att förklara hur vätgas kan bli framtidens bilbränsle

Bedömning - vad och hur

  • Skriftligt prov på exam.net
  • Laborationer
  • Diskussioner

Undervisning och arbetsformer

  • Genomgångar med filmer, google presentation och tavelgenomgångar. Se classroom.
  • Studietekniktips, hur du pluggar smart och effektivt för att nå längre.
  • Laborationer
  • Diskussioner
  • Demonstrationslaboration.

Läroplanskopplingar

använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,

genomföra systematiska undersökningar i kemi, och

använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.

Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.

Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.

Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.

Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.

Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.

Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.

Aktuella samhällsfrågor som rör kemi.

Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Separations-och analys metoder, till exempel destillation och identifikation av ämnen.

Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till kemi, såväl i digitala som i andra medier.

I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.

Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.

Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på komplexa kemiska samband i naturen.

Eleven undersöker hur några kemikalier och kemiska processer används i vardagen och samhället och beskriver då komplexa samband och förklarar och generaliserar kring energiomvandlingar och materiens kretslopp.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback