Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Reviderad utbildningsplan 2022 Snösätra förskolor förskolan Tåget avdelning Fjärilen

200271 Förskolan Tåget, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 7 mars 2022

Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

 

Fsk EÅV Mall för utbildningsplan 2021

 

Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

 

 

 

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

 

 

 

 

 

 

Utbildningsplan för avdelning fjärilen  på förskolan Tåget   i Enskede-Årsta - Vantör 

 

Vi utgår utifrån dels introduktionsplanen och dels de olika styrdokument ( läroplanen, verksamhetsplan, likabehandlinsplan) med syfte att synliggöra barnens lärande genom att ta hänsyn till varenda barn behov. Som vi skrev tidigare i introduktionsplanen dvs att vi arbetslaget ska ha en (obsevationsfas) där vi observerar barnen utifrån deras görande/intresse med syfte att arbeta/utveckla vidare dessa i form av olika planerade undervisningar/aktiviteter. Vi har sett till exempel utifrån våra observationer att barngruppen visade stort intresse av musik, spela instrument och ljud. Och till koppling av dessa ska vi ge  förutsättningar till barnen  genom att utforska ljud med hjälp av både konkreta material och använda av oss  appar  som är relaterade till  utforskandet  med syfte att betona  språkutveckling.

Vi har satt igång med vårt tema med hjälp av våra observationer  med syfte att ge barnen möjlighet  att undersöka och utforska ljud genom att  poängtera deras  språkutveckling. Vi genomförde olika undervisningar tillsammans med barnen där de fick möjligt att fördjupa sig inom begreppet ljud i olika situationer. Utforskande och undervisningar som  präglades av både barnens nyfikenhet, lust att upptäcka och undersöka med hjälp av närvarande pedagoger. Vi utforskade ljud i olika nivåer genom att ta hänsyn till varje barns förmåga/intresse med hjälp av  olika material. Vi har även involverat begreppet hållbar utveckling i  temat. vi gick på   promenader    till naturen  för att mata fåglar och lyssna på hur dem låter. Vi fångade upp barnens uppmärksamhet och lärande exempelvis: vid vattenlekar och övriga undervisningar som är kopplade till naturvetenskap/ hur man  tar hand om miljö ?  ( vi  har  även introducerat pedagogiska material  till återvinning). 

 

Vi lägger stor fokus på språkutveckling. Vi planerar pedagogiska aktiviteter varje dag  vilka stimulerar barnens språkutveckling genom att läsa böcker för dem, lyssna på sagor vid sovvilan ,  vi använder av oss lärorika appar, sånger, skapande och övriga kommunikativa verktyg( TAKK,  stödbilder). . Vi  har också   lekinsaster där har vi delat  in  barnen  i mindre grupper utifrån deras förmåga att leka vilka är  avgörande för samspel och språkutveckling. 

Vi ger barnen möjlighet att ta egna bilder/filma  och att spela in sina  egna röster med hjälp av lärplattan. Vi har även skapat QR- kod  med hjälp av dessa  pedagogiska material. Barnen blir egna producenter vilka är relevant .  

Varje dag läser vi böcker för barnen där de  väljer vilken/vilka böcker de ville läsa. Vi sjunger om djur i syfte med vårt tema  : Exempelvis : vi ställer frågan hur låter en hund? då sjunger vi om hunden, så vidare.

Vi använder av oss bildstöd, sätter ord på föremål vid alla situationer: mat, påklädning, lekar etc.

Vi använder av oss språklekar : memory, parbildning, rim, drama, skapande.

  Vi ger både pojkar och flickor samma förutsättningar:  vi är lyhörda , tar hänsyn till deras känslor, nyfikenhet, upplevelse, delaktighet och inflytande.

 Leksatsning: Vi  har lekinsats en gång per vecka tillsammans med  avdelning  Snigeln där dokumenterar vi vad vi har sett  utifrån  leken. Dokumentationen är ett medel som hjälper pedagogerna att analysera och förstå bättre vart barnet/barnen befinner sig i sitt lärande/samspel.  

·       

 Vi  reflekterar ständigt över varenda barns lärande och utifrån dessa  ser vi exempelvis vad vi pedagoger  behöver utveckla i undervisningen genom att erbjuda ytterligare aktiviteter/ utforskande som tar hänsyn till barnets lärande, behov   och utveckling.  Och med hjälp av pedagogisk  dokumentation och övriga observationer fångar vi upp barnens lärande/intresse  vilka hjälper oss att följa upp  hela processen.

  Förskolan  ska ge varje barn förutsättningar att utveckla  ( läroplan för förskolan Lpfö 18):

   - nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

   - motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är  att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,                                                                                                                               

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang  och med skilda syfte, 

 - sin kulturella identitet samt kunskap om och  intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat  av mångfald samt intresse för det lokala kulturarvet,

 -förmåga att använda matematik  för urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska  begrepp och samband mellan begrepp,   

- förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap,                                                                                                                                          

 

Förskolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling och vi arbetar utifrån  dokumenten där det står sju diskrimineringsgrunder vilka är 

kön

könsöverskridande identitet eller uttryck

Etnisk tillhörighet

Religion eller annan trosuppfattning

Funktionsnedsättning

Sexuell läggning

Åldern

Vi arbetar ständigt med alla diskrimineringsgrunder med hjälp av boken "kompisböckerna "vilka handlar om hur det är att vara en bra kompis. Vi använder även av oss  Stina Wirsens "Vem _serie", ett sätt att arbeta med känslor. Dessutom bemöter vi  alla barn på samma sätt genom att   erbjuda  material, pedagogiska undervisningar som motverkar traditionella könsmönster, stereotyper, etnicitet, funktionsnedsättning etc. 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback