Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Vatten i olika former

Förskolan Tavelsjö, Umeå · Senast uppdaterad: 30 mars 2022

Vatten fascinerar oss alla - hur det kan förändras och se olika ut. Vi kommer tillsammans med barnen utforska vatten i olika former och undersöka vad som händer med vatten i olika situationer.

Mål:

På lång sikt vill vi att barnen ska utveckla sin nyfikenhet för vatten och dess olika former, samt få en första inblick i hur vatten kan se ut och hur det kan förändras.

På kort sikt hoppas vi att de ska tycka att de aktiviteter vi erbjuder i undervisningen ska vara spännande, så att lusten för att undersöka vatten i olika former sker även utanför den planerade undervisningen.

I progressionen vill vi se att barnen använder nya ord kring vatten- t ex frysa, smälta, tina, gas, ånga etc. Att de lär sig olika begrepp kring vatten som de kan använda i sin vardag och fortsatta undervisning. 

Undervisnngstillfällen:

  • Vilken barngrupp riktat sig planeringen till?
  • Vad ska erbjudas i undervisningen?
  • Vad ska göras i rutinsituationer och spontant uppkomna aktiviteter, det som fångas i stunden?

Alla barn på Kalven ska erbjudas möjlighet att delta i någon gruppaktivitet kring temat vatten.

Vi kommer att erbjuda undervisningstillfällen med exempelvis:

- Tina is och snö på olika sätt och med olika hjälpmedel

- Skapa snörelaterade aktiviteter i skapande som knyter an till snö,vatten, snöflingor mm

- Sjunga och läsa, ramsor om vatten i olika former

 

I samtal under rutinsituationer så som måltider, uteleken mm uppmärksamma vattnet och dess betydelse för natur, djur och människor. Vid lek samtala och undersöka vattnet i dess olika former.

 

Dokumentation

  • Vad ska dokumenteras?
  • Hur ska pedagogerna dokumentera?

Lärloggar genom exempelvis film, foto, papper/penna, observationer

Genom dokumentation vill vi  synliggöra barnens nyfikenhet och erfarenheter kring vatten i olika former och vad som händer vid olika temperatuurer, att barnen ser samband mellan tempertur och vattnets olika former.

 

Detta gör vi med hjälp av foto, text med papper och penna samt digitala hjälpmedel.

 

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter