Skolbanken Logo
Skolbanken

Planering SPRÅK vt 22

Förskolan Laxen, Umeå · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

När vi arbetar med barns språkutveckling lutar vi oss mot Lpfö-98, ”Språk och lärande hänger oupplösligt samman liksom språk och identitetsutveckling. Förskolan ska lägga stor vikt vid att stimulera varje barns språkutveckling och uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet.” Vi främjar språkinlärningen genom att vara delaktiga i alla situationer med barnen som t.ex. i måltider, i hallen vid på- och avklädning, blöjbyten, i leken m.m. pratar vi om det som sker och utmanar vi varje barn att använda sitt språk och kommunicera efter sin förmåga.

MÅL

För att lyckas måste alla barn ha tillgång till språket. Med språket tänker, kommunicerar och lär vi oss. Språket är en del av vår identitet. Språket ger oss möjlighet att bli delaktiga i samhället. Att arbeta språkutvecklande innebär mycket mer än att lära barn läsa och skriva. Att arbeta språkutvecklande har ett delat syfte, dels att utveckla barnens alla språk, förmåga att kommunicera men också deras identitet.

HUR:

Det är genom att möta språket i meningsfulla sammanhang som barnet tar till sig språket. Därför arbetar vi för att språk och kommunikation ska genomsyra hela verksamheten och under hela dagen genom att:

*På samlingarna ger vi alla barn språkutrymme, sjunger sånger, har rörelser och tränar rim och ramsor. Vi ger möjlighet att tänka på vilka sånger sjunger man i barngruppen? Vad betyder orden t.ex. i Bä, bä vita lamm? Hur kan vi göra sången begriplig?

*Genom att sätta ord på allt man gör i samband med olika rutinsituationer så ökar man ordförrådet. T.ex. att vid påklädningen benämna klädesplagg med ord, färg på kläderna och hur det känns att ha dem på sig.

*Fånga upp de ord som barnet säger för att ge dem sammanhang och mening. T.ex. genom att vara närvarande i leken. *Arbeta med språket genom böcker och sagor och använda oss av Polyglutt. Genom att låta barnet följa med i handlingen genom bilderna. Se tidigare inlägg om Polyglutt.

Kopplingar till läroplanen :

* utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,

*utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback