Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Enhetsomvandlingar åk 4

Askeby skola, Linköping · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Hur kan du växla mellan olika enheter (längd och vikt och volym)? I förra arbetsområdet lärde du dig om tal decimalform och nu ska du få lära dig hur enhetsomvandlingar hänger ihop med tal i decimalform.

I matematik är målet att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
 • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                           

Innehåll

 • Omvandla från mm till m
 • Omvandla från m till km
 • Omvandla från g till kg
 • Omvandla från ml till l
 • Uppskatta längd
 • Addera längder
 • Jämföra längder och vikter
 • Uttrycka i decimalform
 • Problemlösningsuppgifter med längd och vikt och tal i decimalform

Arbetssätt

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer främst att arbeta i matematikboken Favorit Matematik 4B, men även ägna oss åt problemlösningsuppgifter och uppgifter som du använder digitala verktyg och laborativt material till. 

Begrepp

längd, vikt, milliliter, centiliter, deciliter, liter, millimeter, decimeter, centimeter, meter, kilometer, gram, hektogram, kilogram, decimaltal, decimaltecken, decimalform, siffra, tiondelar, hundradelar, hel, heltal, omvandla, addera, subtrahera, mindre än, större än

Bedömning och återkoppling

Återkoppling sker på varje lektion, både av kamrater och av lärare. I slutet av arbetsområdet genomför du en diagnos. Diagnosen rättas så snabbt som möjligt och återkoppling sker skriftligt, muntligt och i matris i Unikum.

 


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Rationella tal och deras egenskaper.

Positionssystemet för tal i decimalform.

Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Enhetsomvandlingar åk 4
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback