Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Reviderad utbildningsplan 2022 Snösätra förskolor förskolan Dungen avdelning Vargen

200241 Förskolan Dungen, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Utbildningsplan 2022 Snösätra förskolor förskolan Dungen avdelningen Vargen

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Utbildningsplan för avdelning Vargen på förskolan Dungen i Snösätra förskolor

”Förskolan ska vara en levande social gemenskap som ger trygghet samt vilja och lust att lära. Barn skapar sammanhang och mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. Därför ska de i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. De ska uppmuntra barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Barnens rätt till kroppslig och personlig integritet ska också respekteras. Det gäller bland annat i den dagliga omsorgen och i frågor om dokumentation.” (Lpfö18).

 Relationer har skapats både mellan barn och mellan pedagoger och barn. Vi ser att barnen upplever en trygghet i lärmiljöerna där dom lekar, skapar och socialiserar. Det är ett bestående arbete som inte kommer att avslutas och ersättas av något annat.

 Nu har vårt bibliotek börjat ta form vi kommer att kunna erbjuda barnen en stimulerande miljö där dom får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. I biblioteket finns en kasperteater sagofigurer med tillhörande sagomatta. Flanosagor och språkstimulerande spel.

 Vi lägger stor vikt vid barnens språkutveckling. Enheten fortsätter under 2022 att arbeta med det svenska språket i fokus för undervisningen, med stöd av Enskede Årsta Vantörs stöddokument ” Språk kommunikation och flerspråkighet.” Genom nätverksträffar kommer förskollärare och barnskötare att arbeta med språk-tanke och kunskapsutvecklande arbetssätt. Även nätverken kring lek är en del av det språkutvecklande arbetssättet. Vi skapar tillfällen för att reflektera tillsammans genom ord och bild. Vi arbetar i små grupper för att öka talutrymmet och därigenom får barnen större möjlighet att synas och höras av de andra i gruppen.  ”Utbildning ska ge barnen förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften” (Lpfö18).

 Den riktade språkundervisningen sker i mindre grupper och vi kommer att rikta in oss på Kompisböckerna (som tar avstamp i FN:s Barnkonvention) och boken  ”Knacka på”. Vi kommer också att låta barnen reflektera och delge varandra vad dom jobbar med. ”Vi ska uppmuntra och skapa förutsättningar för barnen att utrycka tankar och ideér där vårt syfte är att barnen ska få utveckla en tilltro till sig själva och ha inflytande över sin utbildning” (Lpfö 18).

 Just nu har vi sett att barnen är väldigt intresserade av ord, bokstäver och siffror. Vi har därför satt upp ord, alfabet och siffror på väggarna. Barnen har egna lådor med sina namn på. Vi pedagoger hjälper och visar hur man skriver olika ord namn, siffror och barnen skriver sedan själva.

 I vår enhet har vi även en stor leksatsning. ”För barn är det lek i sig som är viktig. I leken får barnen möjlighet att imitera, fantisera och bearbeta intryck. Lek stimulerar fantasi och inlevelseLek kan också utmana och stimulera barns motorik, kommunikation, samarbete och problemlösning samt förmågan att tänka i bilder och symboler” (Lpfö 18).  Genom att vi pedagoger är aktivt närvarande i leken har vi möjlighet att stödja kommunikationen mellan barnen samt förebygga och hantera konflikter.

Vi pedagoger kan vara med och följa leken eller själva delta. Genom leken kan vi också utforma våra lärmiljöer såväl inne som ute. Vi vill att våra lärmiljöer ska vara trygga, tillåtande, utmanande, lustfyllda och möjliggörande. Vi ser våra lärmiljöer som levande och vi vill att de ska växa och leva i takt med den utbildning vi bedriver genom det som intresserar barnen.

I era barns undervisning använder vi oss av IKT (Informations- och kommunikationsteknik). Vi kan tex. projicera sagor som Knacka på, Kompisböckerna, Djuren på Djuris. Vi använder oss av appen Puppet Pals där barnen kan skapa tecknad film eller teater. Andra appar vi använder är: Book Creator, Signit Forward, Green Screen och Tripp Trapp Träd. ”Utbildningen ska också ge barnen förutsättningar för att utveckla adekvat digital konsekvens genom att ge dem möjlighet att utveckla en förståelse för den digitaliseringen de möter i vardagen” (Lpfö 18).

 I undervisningen med dom olika böckerna kommer vi uppnå olika delar av läroplanens mål så som matematik, teknik och naturvetenskap. Hur det kommer att ge sig i uttryck under läsåret är baserat på era barns intressen och tankar.

Vi har ett medvetet förhållningsätt kring hälsofrämjande pedagogik och tar ständigt tillvara de stunder som ges till rörelse och de är en stor del av vår verksamhet. ”Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att ges möjlighet att delta i fysiska aktiviteter och vistas i olika naturmiljöer. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysisk aktiva” (Lpfö18). Exempelvis när vi går till parken där vi hoppar, springer och klättrar. I skogen där vi tar vara på miljön och har hinderbana över stock och sten. Vi har rörelse inne då vi kör gympapass. Vi genomför Gångpolaren varje hösttermin. Vi planerar för att genomföra Snösätra förskolors vinter-OS i samband med OS 2022.

 Vi firar och arbetar med olika internationella dagar som FN-dagen eller internationella barnkonventionsdagen. Vi uppmärksammar och arbetar med traditioner som jul, påsk och barnens födelsedagar.

 

Genom vår kvalitetsindikator (WKI) och förskole undersökningen får vi syn på utvecklingsområden och det vi kunnat se i år har handlat mycket om hur ni som vårdnadshavare haft möjlighet till inblick i vår verksamhet. Vi arbetar för att dokumentera på ett sätt som skapar större inblick i vår verksamhet som den här utbildningsplanen och framtida lärloggar. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

·    ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback