Skolbanken Logo
Skolbanken

Barnens poesi - Glad

200271 Förskolan Tåget, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 3 mars 2022

Kompissamling - Känslor, värdegrund och sammanhållning

Vi har under flera veckor arbetat med känslan glad. Vi har på olika vis gestaltat och arbetat med denna känsla men oftast i helgrupp. Denna aktivitet bygger på att vi vill lämna över ordet till det enskilda barnet, därför kallar vi denna aktivitet för barnens ord

Syfte: Vi vill skapa ett utrymme där alla barn får samma förutsättningar att utrycka sig kring veckans känsla. Genom att lyfta fram den enskilda individen och förankra känslan hos barnet vill vi bidra med självinsikt och kunskap om sig själva. När barnen får möjlighet att uttrycka sina känslor både genom tal och bild vill vi dokumentera och synliggöra detta. På så sätt bekräfta individen och belysa hur viktigt det är att ta alla personers känslor på allvar. 

Hur?: Barnen blir enskild intervjuade med frågor kopplade till veckans känsla.

  • (När blir du glad?) Berätta någon gång som du har känt dig glad!

  • Vilken färg har glad? (Hur ser glad ut?)

  • Vart sitter glad i din kropp?

  • Hur känns det i din kropp när du är glad?

     

Tanken med just dessa frågorna är att inspirera och väcka barnens tankar, men under samtalen uppkommer självklart många följdfrågor som är mer anpassade efter just det som barnet berättar.

Om barnet vill så tar pedagogen ett foto på barnet när hen utrycker denna känsla.

Materialet frånintervjun sammanställs och uttrycks likt en dikt och bilden skrivs ut i svart/vitt. 

Barnens ord kring känslor vill vi uppmärksamma och med barnens godkännande kommer materialet att sättas upp på en dokumentationsvägg inne på avdelningen.


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

uppmärksamma barnen på att människor kan ha olika värderingar som styr deras uppfattningar och handlingar och samtidigt förankra de grundläggandena värdena, och

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback