Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

NO (år 1-3), Bild, Svenska, Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

3

NO - Rymden

Öllsjöskolan, Kristianstad · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Syftet med undervisningen är att förstå hur månen, solen och jorden rör sig i förhållande till varandra i ett ämnesövergripande arbete med ämnena NO, svenska och bild.

Mina mål:

Jag kan berätta hur målen, solen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Jag kan skriva ner mina resultat och rita bilder till.

Jag kan delta och göra enkla undersökningar.

Jag kan skriva enkla texter så att andra kan läsa vad det står.

Jag kan skriva enkla meningar och stava ord jag ofta använder rätt.

Jag kan skriva en enkel berättande text med inledning, handling och avslutning.

Jag kan skriva en enkel faktatext med några begrepps om tillhör ämnet.

Jag kan ge någon feedback på min kompis arbete.

Jag kan ta emot någon feedback på mitt arbete och på så vis göra mitt arbete ännu bättre.

Jag kan använda någon teknik, verktyg och material när jag skapar mina bilder.

Jag kan berätta om mina bilder.

 


Läroplanskopplingar

skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,

undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

Teckning, måleri, modellering och konstruktion.

Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.

Handstil och att skriva med digitala verktyg.

Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.

Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.

Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.

Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras

Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.

Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.

Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året.

Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.

Enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.

Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.

I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.

Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.

Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.

Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.

Matriser i planeringen
Utvärdering - Rymden
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback