Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

4 - 6

Musik och Rör-Else med Delfinen

Snäckbacken Förskola, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Alla barn på Delfinen ska få möjlighet att uppleva rörelseglädje, detta för att erbjuda barnen ett utvecklat intresse för den fysiska aktiviteten. I förskolans uppdrag ska barnen erbjudas varierande aktiviteter och i undervisningen få möjlighet att utveckla sin rörelseförmåga.

Mål och syfte

Delfinens mål är att i undervisningen ge barnen möjlighet till rörelse både inne och ute. I syfte att utveckla motorik, kroppsuppfattning och koordinationsförmåga ge utrymme till samspel och turtagning och ge barnen möjlighet att stärka sin självkänsla och skapa tillfällen att lyssna och lära sig att ta instruktioner.

I undervisningen erbjuda möjlighet att prova på olika musikinstrument till rörelse. Detta gör vi i syfte för att öka barnens förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser.

 

Vi arbetar med drama utifrån böcker för att i undervisningen ge barnen möjlighet att utveckla olika uttrycksformer genom bland annat sång, dans och drama.

 

 Genomförande

Vi erbjuder barnen miniröris/dans varje vecka men även stunder för återhämtning i form av avslappning och yoga.

Vi introducerar olika instrument i små grupper, hur ser instrumenten ut, vad är de byggda av och hur låter det?

Vi uppmuntrar barnen att utveckla sina lekar genom olika frågeställningar under lekens gång.

 

 

Dokumentation

 

Genom veckoinformation och barnens egna lärloggar.

 

 

 

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål

följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback