Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Reviderad utbildningsplan 2022, Snösätra förskolor, förskolan Stövardalen, avdelning Myran

200211 Förskolan Stövardalen, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 4 mars 2022

Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Utbildningsplan för avdelning Myran på förskolan Stövardalen i Snösätra förskolor

 

Utbildningen på avdelning Myran utgår från Läroplan för förskolan, Lpfö 18 samt våra vårdnadshavares svar i den årliga förskoleundersökningen, där vi får syn på våra utvecklingsområden. Vi utgår även från olika styrdokument såsom Barnkonventionen, enhetens verksamhetsplan och Snösätras plan mot diskriminering och kränkande behandling.

Vi utvärderar vår verksamhet genom att använda oss av stadens kvalitetsindikator (WKI)

Vi arbetar för att dokument som den här utbildningsplanen och lärloggar ska verka för att ge er en större inblick i verksamheten.

 

Fasta rutiner är en viktig del av förskolans undervisning. Genom rutiner vet barnen vad som händer, vad de ska göra och vad som kommer att hända på förskolan. Rutiner skapar trygghet hos barnen samt hjälper dem att förstå sin omvärld.

 

Under våren fortsätter vårt arbete med barnens språkutveckling. I lpfö18 kan vi läsa att: ”Språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman. Förskolan ska därför lägga stor vikt vid att stimulera barnens språkutveckling i svenska, genom att uppmuntra och ta tillvara deras nyfikenhet och intresse för att kommunicera på olika sätt.”

Som en del i den satsningen har vi fått ett eget litet bibliotek inne på förskolan. Varje vecka besöker vi biblioteket i små grupper där vi utför olika språkutvecklande aktiviteter.  Materialet får vi även låna in till våra avdelningar. Vi kommer att försätta arbeta mycket med flanosagor, barnlitteratur och berättelse, högläsning, sånger, rim och ramsor, samt samtal om bilder. I den vardagliga verksamheten erbjuder vi barnen valmöjligheter i olika situationer och uppmuntrar dem till att göra aktiva val genom att kommunicera och uttrycka sina tankar och känslor. Vi erbjuder också en berikad och inbjudande språkstimulerande miljö.  Vi vill ge varje barn flera tillfällen att arbeta i en mindre grupp. Där kan barnen få mer individuellt utrymme och ge uttryck för sina reflektioner och intressen i ett mindre sammanhang. 

För att inkludera alla barnen förstärker vi den språkliga kommunikationen genom att använda oss av TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Detta gynnar alla barnen i gruppen. Vi introducerar nya tecken och ord kontinuerligt. 

Vi kommer under våren och framöver att arbeta med Hållbar utveckling i förskolan. Vilken har tre dimensioner. Social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Detta genom att planera olika undervisningstillfällen, arbeta med barnen i små grupper och reflektera tillsammans under samlingen. Några exempel är, att uppmuntra barnen att regelbundet delta i olika återanvändnings-källsorteringsaktiviteter, att barnen deltar i aktiviteter och samtal om alla människors lika värde och att uppmuntra barnen att använda material och resurser för att utforska natur och miljö.

Visionen är att utbildningen ska ge alla barn förutsättningar att bli självständiga och kreativa aktörer för en hållbar utveckling.

Lpfö 18 säger att ” En positiv framtidstro ska prägla utbildningen. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och samhälle. Barnen ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling i de tre dimensionerna.”

Vi har observerat i barngruppen intresse och behov för utforskande aktiviteter, därför vi vill utmana barnen samt uppmuntra dem att utforska och undersöka med alla sina sinnen i vår undervisning. Den kommer att ske i vårt arbete med olika tema som bland annat ”Vatten, is och snö”, ”Trolldeg och lera”, och ”Naturen” och genom att erbjuda barnen att utforska, skapa och utrycka sig med nytt material, som sinneslådor eller naturmaterial.

Vi har även fokus på den fria leken med våra lekgrupper. Lek är grunden för utveckling, lärande och välbefinnande, därför har lek en central plats i utbildningen (Lpfö 18).  Genom lekgrupperna ger vi barnen tid, rum och ro att hitta på lekar, uppleva och experimentera. Leken hjälper barnen att bli trygga och att samspela med andra. Vi på Myran är närvarande pedagoger som stödjer kommunikationen mellan barnen, samt stödjer barnen att hantera konflikter under undervisningen.

 

Vi fortsätter med att erbjuda barnen självständighet och tillit sig egen förmåga. Vi vill stärka barnens identitet både som individer och som del i barngruppen, så att de får se och uppskatta varandras förmågor.

 

Vi arbetar dagligen efter Likabehandlingsplanen.  För oss är det väldigt viktigt att alla känner sig välkomna, trygga och inkluderade. Både barn, vårdnadshavare samt kollegor. Vi bemöter därför alla med respekt. Vi pedagoger arbetar ständigt med att diskutera, reflektera och lyfta saker som vi ser eller hör. Vi pratar och reflekterar kontinuerligt med barngruppen om hur vi beter oss mot varandra såväl som vi stöttar barnen i konflikthantering. Det är av största vikt att alla barn känner sig inkluderade och respekterade för just den specifika individ de är.

 

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

 

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback