Skolbanken Logo
Skolbanken

H22- Drottninghög och Eldar

Helsingborg · Senast uppdaterad: 7 mars 2022

Drottninghög handlar om att skapa tillsammans. Att skapa hållbart så väl i konstruktion som i relation. Här bygger staden för att utöka utrymmena där unga och gamla ska vistas och trivas tillsammans på gemensamma ytor. Gemenskapen och den demokratiska värdegrunden genomsyrar hela Drottninghög, olikheter bli grunden till gemenskapen. Superhjälten Eldar presenterar och visar med varm hand runt på Drottninghög.

Drottninghög - Open up for co-creation

Tematiken i H22:                                                                                                           

“Drottninghög blir ett huvudområde under H22 City Expo med temat Open up for Co-creation, det vill säga öppna upp för samskapande. Utforska nya sätt att leva sida vid sida, nyskapande boendekoncept som knyter samman människor och lekplatser tagna rakt ur ett barns fantasi. Upptäck stadsodlingsprojekt som får folk att umgås och en marknadsplats med knorr.”

“Jag heter Eldar och jag brinner för gemenskap och kärlek. Jag älska alla människor, barn, tonåringar, vuxna och till och med de gamla. Jag vill att alla ska vara tillsammans. Jag bor på Drottninghög och när du hälsar på kan du få se hur vi bygger för att vi alla ska trivas tillsammans.”

Drottninghög handlar om att skapa tillsammans. Att skapa hållbart så väl i konstruktion som i relation. Här bygger staden för att utöka utrymmena där unga och gamla ska vistas och trivas tillsammans på gemensamma ytor. Gemenskapen och den demokratiska värdegrunden genomsyrar hela Drottninghög, olikheter bli grunden till gemenskapen. Superhjälten Eldar presenterar och visar med varm hand runt på Drottninghög. Besök och utforskande här kan du som lärare koppla till olika mål och områden i läroplanen och arbetet med de globala målen, se förslag nedan. 

 

Programpunkter rekommenderade för besök:

Från grusplan till skog med rörelseglädje. Barn har varit medskapare och tillsammans med arkitekterna lagt grunden till sin skolgård.

 

Här- och närodlat vid nya saluhallen. Odling för de boende som bjuder på grönska och mat i närområdet under H22 kan barn komma och odla och ta med sig.  

 

Välkommen hem till 1972- Helsingborgshem och räddningstjänsten har flyttat in i ett av de ursprungliga husen. Upplev hur boende såg ut 1972 för att sedan gå över till nästa lägenhet och titta på den senaste tekniken räddningstjänsten använder för att skapa trygga och säkra insatser vid räddningsinsatser.

 

Bygglek 2.0 - En bygglekplats där barnen skapar sina egna utmaningar med återbruksmaterial.

 

Programmet för H22 City Expo uppdateras just nu i snabb takt och det kommer fyllas på med mycket mer att utforska. Håll dig uppdaterad på h22ciytexpo.se

  

 

Globala målen: 8, 9, 10, 12  https://www.globalamalen.se/ 

 

Eldar arbetar för att alla människor ska trivas och demokrati är grunden. 

I undervisningen kan ni innan eller under besök till exempel reflektera kring:

- Hållbar stad, vad är det? Vad behöver staden för att alla ska trivas och kunna leva tillsammans?

- Co create och Re create, är två begrepp man möter på Drottninghög. 

- Hur kan ni skapa tillsammans och hur kan ni återskapa/återbruka? 

- Odlingarna invid den nya saluhallen bjuder på samtal och kan kopplas till aktiviteter med odling, undersök olika sätt
  att odla. Går det att använda återbruk vid sådd och plantering?

- Samtal ring de olika globala målen ovan.

- Reflektera i gruppen om de svåra frågorna i hållbarhetsmålen. Ta reda på vad är fattigdom och vad är jämställdhet,
  varför är skola och utbildning viktigt?

 

Eftersom att all undervisning vilar på språk och kommunikation lyfts inte  dessa mål nedan.


Läroplanskopplingar

Livsfrågormed betydelse för eleven, kamratskap, könsroller och jämställdhet.

Konsekvenser av egna och andras handlingar och ställningstaganden.

Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skola och i digitala miljöer.

Hur demokratiska beslut fattas i skolan. Hur möten, till exempel klassråd, organiseras och genomförs.

Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer.

Vad närmiljön kan berätta om människors levnadsvillkor under olika perioder.

Samhällsfunktioner och samhällsservice i närsamhället, till exempel polis och bibliotek.

Miljöfrågor utifrån elevens vardag, till exempel källsortering.

Alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).

Aktuella samhällsfrågor som är betydelsefulla för eleven.

Orientera sig i närmiljön med hjälp av vägbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Namn och läge på platser i närmiljön.

Jordgloben. Namn på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.

Ord, begrepp och symboler inom de samhällsorienterande ämnena för att till exempel samtala om samhällsfrågor.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback