Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Modersmål

·

Årskurs:

4 - 6

Grekiska 4-6 VT 2022

Mångkulturella enheten, Sigtuna FSK/GR · Senast uppdaterad: 29 mars 2022

Undervisningen i grekiska kommer att vara uppbyggd kring de fyra stora förmågorna: läsa, lyssna, skriva och prata. Under terminen kommer du att få möjlighet att träna dem alla med olika sorters material.

MÅLET MED UNDERVISNINGEN ÄR ATT DU SKA UTVECKLA DIN FÖRMÅGA...

 • att läsa olika slags texter 
 • att använda modersmålet för att kommunicera i tal och skrift
 • att uttrycka sig varierat och säkert i tal och skrift för att t.ex. berätta och beskriva 

 

SÅ HÄR KOMMER VI ATT JOBBA:

 • läsa olika slags texter 
 • skriva egna texter av olika slag (t.ex. berättelser, beskrivningar )
 • tala modersmålet så mycket som möjligt under lektionerna i större eller mindre grupper
 • träna in glosor 
 • utöka sitt ordförråd genom att läsa och skriva texter
 • träna på hur språket är uppbyggt (t.ex. ordföljd, grammatiska regler...) 

Vi kommer bedöma på vilket sätt

 • förstår innehållet i en text
 • uttrycker dig i tal och skrift så andra förstår
 • förstår vad andra säger och bidrar med egna åsikter
 • bearbetar och utvecklar dina texter (textens struktur, tydligt innehåll, språklig variation, kombination av ämnesrelaterade ord och begrepp)
 • anpassar texten till situationen som skrivandet avser


Läroplanskopplingar

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,

läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.

Muntliga presentationer för olika mottagare.

Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.

Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.

Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

Synonymer och motsatsord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback