Skolbanken Logo
Skolbanken

Trygghet och estetiska utforskande

Förskolan Mullhyttan, Lekeberg · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Målet är att skapa en trygg miljö där barnen kan utforska estiska för att kunna uttrycka sig på olika sätt samt väcka en lust och nyfikenhet för att lära och utforska nytt. Dessutom att de ska känna sig trygg i sina egna förmågor samt vara delaktiga i verksamheten och styr hur undervisningsmoment utvecklas.

 

Var är vi?

Vår barngrupp består av 1-2 åringar där vårt stora mål är att skapa en trygg miljö för alla barn där de känner sig respekterade och har möjlighet att skapa tillitsfulla relationer.
M
ånga i vår barngrupp visar stort intresse för sånger och rörelse, de visar glädje och entusiasm när vi tar fram sånglådan som har olika djur i.  

Eftersom barngrupp består av 1-2 åringar jobbar vi främst med trygghet och att barnen känna sig bekväma av att vara här på Räven. Därför har vi bestämt att utföra olika undervisningsmoment som sker på bestämda dagar eller tider under veckan. Vi har märkt att barnen känner till när vi ska sjunga och en del uttrycker sig i sång under dagen där är på förskolan. Just sång har blivit en trygg moment hos de flesta barn på Räven. 

Vi vill ta tillvara på det här intresset genom att ha sångsamling innan lunch. Dessutom gillar barnen att göra rörelser när vi sjunger och därför har har vi introducerat småbarns yoga och gympa eller miniröris.  Vi vill att barnen ska få inflytande i verksamheten och därför väljer vi att utveckla olika sätt att stimulera och utveckla barnens intressen för sång, rörelse och sagor. Just med barnyoga är målet att kunna utföra en saga med alla rörelse på slutet som vi läser högt för barnen. 

Syfte med yoga i förskolan är att skapa en kreativ miljö, främja barns hälsa och utveckling samt ge pedagoger ett verktyg att skapa en bättre förskolemiljö eftersom den kan hjälpa barn kunna hitta en lugn. Yoga skapar utrymme att bara få vara och inte behöva åstadkomma något. Med hjälp av yoga kan barnens självförtroende öka samtidigt som de kan lära sig att hitta en balans i sin vardag. 

Dessutom att vara i ateljén har varit ett stort intresse för många barn. Därför vill vi införa mer utforskning kring hur vi kan väcka barnens intresse för olika sätt att måla, rita, skapa, med mera.

Vi vill skapa en trygghet hos Räven där barnen får möjligheter till att utveckla olika sätt att uttrycka sig. Målet är att utveckla vidare genom att koppla till Babblarna och barnböcker via olika estetiska och digitala verktyg/arbetssätt. A

 

Vart ska vi?

Vi vill att barnen ska: 

- känna sig trygga på förskolan
- få tillgång till en språkstimulerande miljö 
- bli introducerade av bildstöd och Takk-tecken som hela förskolan använder

-bli intresserad av olika sätt att uttrycka sig och använda sin kropp

-få verktyg för att kunna värva ner och utveckla sin grovmotorik. 

- utveckla sin identitet och få en självständighet och tillit till sin egen förmågor. 

-utveckla en nyfikenhet, kreativitet och lust att lära och leka.

-bygga upp en självförtroende för att pröva nya sätt att uttrycka sig 

Som arbetslag ska vi:

- verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande som kan främja barnens förmåga att vara delaktig och utöva inflytande över sin utbildning. 

-inspirera och utmana barn att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val.

 

Hur gör vi?

- utveckla lärmiljöer och material som inbjuder till utforskande och lek 
- lyssna in och se vad barnen intresserar sig för
- mycket böcker tillgängligt 
- tänka utifrån SKUA och använda mycket begrepp, ord mm för att barnen ska ha tillgång till en språkstimulerande miljö
- mycket rim, ramsor och sånger
- rörelse både inne och ute
- bildstöd och TAKK 
- ser alla barns behov av aktivitet och vila
- ser omsorg och undervisning som en helhet utifrån barnens bästa

 

Hur blev det?

 • Hur gick det?

  Varför blev det så? 

  Vad fångade barnens intresse?

  Hur går vi vidare?

  Vilka svårigheter stötte vi på?

   

  Har vi uppnått de mål vi satte upp?

  Hur har vi arbetat i enlighet med läroplanens mål?

  Vad har hänt kring gruppens utveckling och lärande?

  Vad tycker/upplevde barnen?

  Vad har vi lärt oss?

  Vad behöver vi utveckla/förändra?

  Vilka lärdomar tar vi med oss?

 

 


Läroplanskopplingar

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

erbjuds en god omsorg med balans mellan aktivitet och vila,

verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,

ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,

skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback