Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 3

Temaarbete Formkompisarna

Bunkebergsgatan 10 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 11 april 2022

Vi arbetar under terminen med "Formkompisarna" där en form introduceras varje månad. Detta görs för att bredda barnens intresse och kunskaper inom matematik och att synliggöra former och färger och i vardagen på ett spännande sätt.

 

Kartläggning "VAR ÄR VI"?

Var befinner vi oss just nu?

Ett antal barn har visat intresse för former och figurer i sin vardag. Vi vill bjuda in fler barn till detta intresse på ett lekfullt och spännande sätt och tar hjälp av "Formkompisarna", deras sång och aktiviteter som skapande, formjakter med mera för att väcka ett intresse. 

 

 

Utvecklingsområde "VART SKA VI"?
Vi vill utveckla barnens matematiska begreppsbild så att de blir medvetna om färger och former i vardagen. Målet är att de ska kunna urskilja och se skillnad på olika färger och former. 

Prioriterat målområde: 

Utbildningen i förskolan ska ge barnen möjlighet att använda matematik för att undersöka och beskriva sin omvärld samt lösa vardagliga problem (Lpfö18, s.5)

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld, (Lpfö18, s.9)

– förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp (Lpfö18, s.9)

 

 

Förväntat resultat: 

Vi strävar efter att barnen vidgar sina matematiska vyer och börjar se former och färger i de olika miljöer där de vistas. 

 

 

Stöd i forskning och vetenskaplig grund: 

Förskolan ska ge alla barn förutsättning att leka, lära och utvecklas. Matematik på olika sätt är en del av läroplanens mål och matematiskt tänkande och reflekterande utgör grunden för fortsatt lärande. 

 

Genomförande "HUR GÖR VI"?

Hur låter vi barnen utforska, upptäcka, uppleva och lära: 

Vilka förmågor, färdigheter, begrepp ska barnen få möjlighet att möta, förstå och utveckla. På vilket sätt erbjuder vi det, hur och när? 

 

- Genom att i lugn takt introducera en form per månad.

- Kontinuerligt samtala om den/de former som gåtts och gås igenom.

- Skapande aktiviteter med formerna i fokus.

- Sjunga sången om formkompisarna (en vers i taget, kopplad till månadens form)

- Formjakt både inomhus och utomhus för att synliggöra formerna i vardagen.

- Dela barnen i mindre grupper för att möjliggöra intresse och lärande för alla barn. 

 

 

 

Hur ska lärmiljön utformas inne och ute:

- En pedagog har sytt alla formkompisar som används i introduktionen av varje ny form, vilka barnen därefter sedan kan använda i lek och utforskande. 

- Former finns uppsatta runtomkring på avdelningen så att barnen visuellt kan se former och på ett naturligt sätt kan prata om och reflektera kring dem. Synliggöra matematiken och bjuda in barnen till lek, aktivitet och samtal. 

 

Dokumentation

- Arbetet med temat sker under hela vårterminen och dokumentation och reflektion sker kontinuerligt i hela arbetslaget genom enskilda och gemensamma planeringar där vi reflekterar kring och diskuterar progressionen och barnens intresse/lärande.

- Skriver reflektioner kring barnens utveckling i ett gemensamt dokument.

- Dokumentation i form av bilder och text sätts upp på avdelningen för att synliggöra arbetet.

- Lärloggar på Unikum

 

 

Reflektera "HUR BLEV DET" och hur går vi vidare?

Frågor att ställa sig i reflektions och analysdelen i Unikum.

Analys innebär att undersöka olika delar av underlaget och komma fram till ett tydligt resultat som sammanställer delarna till en helhet. Att på ett trovärdigt sätt kunna bedöma resultat och måluppfyllelse.

Följande stödfrågor ligger kvar obesvarade i planeringen och kopieras senare med till ytorna under planeringen för reflektion och analys. 

  • Har vi arbetat mot målen? Vilken måluppfyllelse ser vi? Hur vet vi det?
  • Effekter i form av barns utveckling och lärande
  • Är det några mål vi inte uppnått, vilka avvikelser finns det?
  • Varför ser resultatet/förändringen ut som den gör? 
  • Vad har vårt arbete gett för konsekvenser i utbildningen? Vad gjorde att det blev så?
  • Vilka slutsatser drar vi?  Vad ska vi förändra och vad ska vi fortsätta med?
  • På vilket sätt har utbildningens organisation och förutsättningar t ex miljö, material, pedagogik, kompetens mm påverkat resultatet?
  • Har vi fungerande rutiner och olika typer av uppföljning som involverar såväl personal som barn och vårdnadshavare, för att få tillräcklig information om utbildningens kvalitet?

Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback