Skolbanken Logo
Skolbanken

Snigeln och valen lär sig om båtar

Östra Palmgrensgatan 38 förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

I vår tema utefter Julia Donaldsons bok ”Snigeln och valen” har våra huvudfigurer i sagan nu hamnat mitt bland en massa båtar, och därför ska vi nu fokusera på just båtar.

Syfte med undervisningen

Att med hjälp av vår saga arbeta med olika mål ur läroplanen genom att lära kring båtar. Vi vill ta tillvara på barnens tankar och idéer och utifrån dem arbeta med detta uppslag från boken.

 

Arbetssätt

Vi startar upp detta projekt i temat genom att vi åker spårvagn till Saltholmen där vi går runt och tittar på båtar, och plötsligt hittar vår magiska sagosten. När vi lägger våra händer på stenen och läser vår magiska ramsa så tar vi oss hokus pokus till sagans fantastiska värld och vi får lov att läsa nästa stycke i boken där snigeln och valen blir omgivna av båtar.

Vi samtalar med barnen och låter dem komma med förslag på vad vi ska göra på avdelningen utifrån vad vi har läst.

 

Vi planerar att ta tillvara på barnen idéer men har även tankar att även utifrån läroplanen göra följande;

Teknik/Naturvetenskap: Flyta/sjunka, bygga båtar, näringskedja i vattnet, fiskar

Matematik: Begrepp, räknefiskar, färger

Språk: Sånger om båtar, fiskar, vågor, och såklart flytvästar, ramsor, nya kluriga ord, gåtor, namn på våra båtar

Skapande: Byggs båtar, leka båtar, röra oss och dansa till havsljud, sånger, göra ritningar på båtar

Värdegrunden: Bygga båtar tillsammans i grupp, samarbeteslekar, fallskärmen, tillsammans planera vårt projekt i temat

 

Utveckling och process dokumenterar vi i barnets Lärlogg

 


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback