Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Religionskunskap, Historia

·

Årskurs:

7 - 9

Forntiden och hinduismens ursprung

Ramnerödsskolan 7-9, Uddevalla · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

Under detta arbetsområde läser vi om forntiden, om hur de första städerna växte fram och flodkulturer och om uppfinngar under denna tid. Under samma period växte också religionen hinduismen fram och vi lär oss då om grunddragen i denna religion och dess historia.

I detta arbetsområde arbetar vi med:

  • lärarledda genomgångar
  • läsa ämnestexter från läromedel, enskilt och tillsammans, och med tillhörande diskussioner
  • filmklipp som vi efterbehandlar med samtal och/eller instuderingsfrågor. 
  • eget arbete, t.ex. i form av instuderingsfrågor.
  • Inlämningsuppgift

Läroplanskopplingar

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.

Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.

Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

Huvuddragen i världsreligionernas historia.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Hur religioner och andra livsåskådningar kan forma människors identiteter och livsstilar.

Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.

Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folk­ mord.

Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.

Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur historia har använts och kan användas i några olika sammanhang och för olika syften, samt hur skilda föreställning­ ar om det förflutna kan leda till olika uppfattningar i nutiden, och vilka konsekvenser det kan få.

Eleven har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligio­nerna och visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa uttryck och handlingar inom religionerna.

Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av reli­gioner och andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Matriser i planeringen
Forntiden och hinduismens ursprung
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback