Skolbanken Logo
Skolbanken

Barnens delaktighet och inflytande

Gropens gård 36 Förskola, Göteborgs Stad · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Målkriterier/ syfte: Vad ska barnen få utforska och varför: Målet med delaktighet och inflytande är att alla barn lär sig att delta och påverka i den språkgrupp verksamhet(samlings aktivitet) som vi är samlade för.

Undervisningsaktivitet/ insats: Här kommer barnet att lära sig att delta i aktiviteten med hjälp av alla tillgängliga pedagogiska medel

 

Organisation, anpassningar, tillgänglighet: Varje barn kommer att lära sig att delta i språk aktivitet genom tal, bilder och teckenspråk

 

Vad ska vi observera? Vad är vi nyfikna på? Vad vill vi undersöka: 

 

Vi kommer att anteckna hur alla barn deltar i de pedagogiska aktiviteter som vi gör (vi måste alltid ha i våra tankar att varje barn har rätt att delta och tala i varje aktivitet).  Det som väcker vår nyfikenhet är metoden som pedagogen använder i undervisningen, Det är till exempel viktigt att ge en bild av varje barn och varje barn har rätt att uttrycka det verbalt, pekande och på så sätt ser vi till att alla barn deltog i den pedagogiska verksamheten.  Vi vill undersöka och följa upp barns språkliga utveckling.


Läroplanskopplingar

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter