Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

4

Liljeforsskolan-Beskrivande text åk 4

Liljeforsskolan, Uppsala · Senast uppdaterad: 8 mars 2022

En beskrivande text informerar och presenterar fakta. I skolan läser och skriver du beskrivande texter, till exempel i svenska, no och so.

Syfte

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

- Samtala om bilder och texter i gruppen.

- Söka i lexikon och förklara orden.

- Använda oss av de språkliga dragen en beskrivande text har, (rubrik, underrubrik, stycke och verb i presens.)

- Söka fakta i olika slags texter.

- Lära oss att vara källkritisk när vi söker information. 

- Skriva en egen beskrivande text.

 

Undervisning och metod 

Vi kommer att:

Läsa olika faktatexter och samtala om texter och bilder.

Slå upp orden i lexikon.

Tillsammans arbeta med styckeindelning, verben "har och är", rubrik samt underrubrik.

Skriva en gemensam beskrivande text.

Skriva en egen text och arbeta med självbedömning och kamratrespons.

Bearbeta vår text efter lärarrespons samt redovisa den inför klassen.

 

Bedömning

Du visar vad du lärt dig genom att:

vara aktiv under lektionerna och textsamtal.

Använda strukturen för en beskrivande text när du skriver individuellt.

Göra en muntlig redovisning.

 

 


Läroplanskopplingar

kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

söka information från olika källor och värdera dessa.

Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.

Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.

Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.

Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.

Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.

Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.

Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.

Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.

Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord­ och begreppsförråd samtala om be­ kanta ämnen på ett enkelt sätt.

Eleven använder då i huvud­ sak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak funge­rande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback