Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Svenska som andraspråk

·

Årskurs:

F

Det finns inga skridskor i öknen

Furulundsskolan, Halmstad · Senast uppdaterad: 9 mars 2022

Vi ska arbeta med boken "Det finns inga skridskor i öknen". Det blir tre läsförståelseprov, skriva bokrecension samt tillsammans diskutera olika ämnen från boken.

LPP: Det finns inga skridskor i öknen

Svenska som andraspråk

Läsförståelse, skriftlig bokrecension och diskussioner

 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära. Undervisningen ska ge eleverna rika möjligheter att kommunicera på svenska utifrån sin kunskapsnivå, utan att ställa för tidiga krav på språklig korrekthet.

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva på svenska. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.

I undervisningen ska eleverna möta samt få kunskaper om skönlitteratur från olika tider och skilda delar av världen. I mötet med olika typer av texter, scenkonst och annat estetiskt berättande ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt svenska språk, den egna identiteten och sin förståelse för omvärlden.

På så sätt ska undervisningen bidra till att stärka elevernas medvetenhet om och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får förståelse för att sättet man kommunicerar på kan få konsekvenser för en själv och för andra människor. Därigenom ska eleverna ges förutsättningar att ta ansvar för det egna språkbruket i olika sammanhang (…).

Genom undervisningen i ämnet svenska som andraspråk ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

        formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

        läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,

        anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

        välja och använda språkliga strategier,

        urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer (…)

 

Centralt innehåll

Läsa och skriva

        Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

        Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

        Olika sätt att bearbeta egna (…) texter till innehåll och form.

        Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.

        Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken (…).

        Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.

Tala, lyssna och samtala

        Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.

Berättande texter och sakprosatexter

        Skönlitteratur, (…). Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

        Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.

Språkbruk

        Språkliga strategier för att minnas och lära genom att identifiera nyckelord och föra anteckningar.

        Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.

        Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.

        Etiska och moraliska aspekter på språkbruk, yttrandefrihet och integritet i digitala och andra medier och i olika sammanhang.

        Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.

 

Upplägg:

  • Du ska läsa boken och skriva egna anteckningar i anteckningsboken.
  • Läs några sidor i taget och skriv sedan en kort sammanfattning av det du läst.
  • Du ska på måndagar skriva läsförståelseprov på lektionerna. Proven är på de olika läsläxorna.
  • Boken och anteckningsboken får du ta med dig till läsförståelseproven. Du kommer skriva proven på exam.net så du måste ha med dig din chrome book.
  • Läsförståelseproven är betygsättande.

 

 

Läsläxor/ prov:

Till varje gång ska du ha läst de angivna sidorna samt skrivit i din anteckningsbok.

Måndag vecka 10: sidan 5 - 45. Läsförståelseprov 1.

Måndag vecka 11: sidan 46 - 83. Läsförståelseprov 2.

Måndag vecka 12: sidan 84 - 119. Läsförståelseprov 3.

Vecka 12 – 14: Skriva bokrecension + diskutera olika ämnen från boken.

 

Loggbok / referat:

Läs 1 – 5 sidor åt gången. Stanna sen upp och skriv ner följande i din skrivbok:

  • Sidor som du läst.
  • Vem / vilka som var med på dessa sidor.
  • Miljöer/ platser. Platser som de är på. Hur det såg ut.
  • Vad som hände på dessa sidor.
  • Egen tanke. Något som du har reagerat på. Kan skrivas i slutet av läsläxan.

 

Kunskapskrav

Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven för också enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då till viss del underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. (…) Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

 

Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven för också utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då relativt väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. (…) Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.

Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven för också välutvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman och drar då väl underbyggda slutsatser om samband mellan verk och upphovsman.

Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.

Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt. I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback