Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Teknik, Fysik

·

Årskurs:

4 - 6

Fysik & Teknik åk 5 - Rörelse och Konstruktion

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 28 mars 2022

Att vara uppfinningsrik och tillverka ett föremål och sedan testa föremålet. Att sedan utveckla och förbättra föremålet är något som människa gjort i alla tider.. Att i nästa steg kunns förklara varför och hur föremålet rör sig är även det spännade och viktig. Med dessa två förmågor arbetar du med ämnena teknik och fysik.

Mål:

Fysik

 • Känna och kunna beskriva tyngdkraft, friktion och dragkraft.
 • Känna till Newtons rörelselagar: tröghetslagen, accelerationslagen och
 • Kunna beskriva hur kraft, friktion och vikt påverkar ett föremåls rörelse.
 • Kunna genomföra en undersökning i fysik, förutsägelse (hypotes, genomförande, resultat och slutsats.
 • Kunna skriva en laborationsrapport.

Teknik

 • Kunna bygga en konstruktion efter en ritning, samt göra en ritning över din konstruktion.
 • Kunna Utveckla och förbättra en konstruktion.

Arbetssätt

 • Rita skisser och ritningar
 • Konstruera fordon
 • Bygga efter ritning
 • Pröva, ompröva och utveckla din konstruktion
 • Systematiskt undersöka olika fysikaliska lagar
 • Genomföra laborationer
 • Dokumentera och skriva laborationsrapport
 • Diskutera och arbeta i grupp

Begrepp:

·      fordon, konstruktion, ritning, rörelse, kraft, Newtons rörelselagar, dragkraft, tyngdkraft, fart, hastighet, acceleration, energi, rörelseenergi, friktion, värme, luftmotstånd, energiomvandling

Bedömning

·      Du visar dina kunskaper genom att aktivt delta i genomgångar, diskussioner och laborationer

·      Din dokumentation av laborationerna (laborationsrapporter)

·      I slutet av temat kommer du att få en uppgift där du ska utveckla ett fordon, göra en ritning. Du ska förklara hur och varför fordonet rör sig som det gör.

 


Läroplanskopplingar

genomföra systematiska undersökningar i fysik, och

använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.

identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,

identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,

använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Krafter och rörelser i vardagssituationer och hur de upplevs och kan beskrivas, till exempel vid cykling.

Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.

Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.

Tolkning och granskning av information med koppling till fysik, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.

Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.

Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda, till exempel hus och broar.

Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse, till exempel larm och belysning.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Egna konstruktioner med tillämpningar av hållfasta och stabila strukturer, mekanismer och elektriska kopplingar, i form av fysiska och digitala modeller.

Dokumentation i form av skisser med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt fysiska och digitala modeller.

Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.

Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.

I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.

Eleven kan också beskriva och ge exempel på energikällor, energianvändning och isolering med viss koppling till energins oförstörbarhet och flöde.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Dessutom kan eleven på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.

Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.

Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.

Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback