Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

8 - 0

LPP Sveriges politiska system

Abrahamsbergsskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Vi ska under veckorna 10-19 arbeta med Demokrati och diktatur och Sveriges politiska system. Vi kommer att göra studiebesök i riksdagen och få en visning av riksdagshuset

LPP – Sveriges politiska system, årskurs 8 

Centralt innehåll:

 

Vi ska under veckorna 10-19 arbeta med Demokrati och diktatur och Sveriges politiska system. Du kommer lära dig om vad som skiljer demokrati och diktatur åt, våra grundlagar, riksdagens uppgifter och arbete i bl.a. utskott, regeringens uppgifter, sambandet mellan riksdag och regering, vad är och vad ansvarar kommuner och regioner/landsting för, valsystemet, riksdagspartierna och vad ideologier är.  Vi ska också försöka hinna titta lite på EU och Nordiskt samarbete.

 Vi kommer att göra studiebesök i riksdagen och få en visning av riksdagshuset. 8a och 8b har sina besök måndag den 28/3 och 8c och 8d har sina besök måndag den 4/4.

  I höst kommer vi att ha skolval eftersom det är val till riksdagen, regioner och kommuner i september och då får du pröva på hur det går till att rösta. Det är val till riksdagen du ska ta ställning till. Dags att börja fundera redan nu!

Det här är ett stort och viktigt arbetsområde, så fundera på hur du bästa ska ta in allt och förbereda dig för provet.

 

Syfte:

o   Du ska få kunskap om hur det svenska politiska systemet är uppbyggt så att du förstår dess betydelse och hur du själv kan agera i det.

o   Du ska utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp.

o   Du ska bli förtrogen med demokratiska processer och arbetssätt.

 

Arbetssätt:

 

Du kommer att studera området genom att ha föreläsningar, självstudier med tillhörande arbetsuppgifter och se på faktafilm. Vi kommer också diskutera mycket.

 

Utvärdering:

 

Utvärdering sker genom prov för 8c på onsdag v. 16 och för 8a, 8b och 8d på fredag v. 16   Sedan kommer vi att jobba med ideologier och de politiska partierna i Sveriges riksdag och det redovisas i form av en plansch sista lektionen v. 19.

 

Arbetsmaterial:

 

·         Material från riksdagen https://www.riksdagen.se/sv/sa-funkar-riksdagen/ och https://www.riksdagen.se/sv-LL/sprak/lattlast/ (lättläst material)

·         Anteckningar och material från Lotta

·         Samhällskunskapsboken sidorna:

Demokrati och diktatur s. 66- 81(Till provet)

Våra grundlagar s. 232-235(Till provet)

Sveriges statsskick s. 257-287(till provet)

·         Hur ska samhället se ut? (Om ideologier och politiska partier) s. 236-253(Till planscherna)

·         EU och nordiskt samarbete s. 288-309

 

Planering:

 

V. 11             Uppstart. LPP genomgång. Demokrati och diktatur.  Sveriges grundlagar- Sveriges författning. Sveriges politiska system - riksdagen

 

V. 12             Sveriges politiska system – Riksdagen & regeringen. Från Förslag till lag

 

V 13              Mån 28/3 8a och 8b besöker riksdagen. Hur bildas en regering, olika typer av regeringar

 

V. 14             Mån 4/4  8c och 8d besöker riksdagen. Kommuner och regioner/landsting

 

V. 15             LOV

 

V. 16             Kommuner och regioner/landsting forts. Repetition inför provet. Prov 8c onsdag, 8a, b, d fredag.

 

V. 17             Ideologier, Val 2022 – valsystemet

 

v. 18              Politiska partier i Sverige(tyngdpunkt riksdagen), den politiska skalan

 

v. 19              Arbete med planscher. Planscherna ska vara klara sista SO lektionen i veckan.

 

Kunskapskrav: Sveriges politiska system, årskurs 8

E

C

A

·         Du har grundläggande kunskaper om Sveriges politiska system d.v.s., riksdagen, grundlagarna regeringen, kommun och landsting, demokrati-diktatur, valsystemet och riksdagspartierna.

·         Du har kunskaper om hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband mellan olika samhällsstrukturer, t.ex. riksdag och regering, kommun och region och grundlagarna

 

·         Du visar det genom att använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

·       

       Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter om Sveriges politiska system, demokrati- diktatur, valsystemet och riksdagspartierna. med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv

.

·         Du har goda kunskaper om Sveriges politiska system d.v.s., riksdagen, grundlagarna, regeringen, kommun och landsting, demokrati-diktatur, valsystemet och riksdagspartierna.

 

·         Du har kunskaper om hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika samhällsstrukturer t.ex. riksdag och regering, kommun och region och grundlagarna.

 

·          Du visar det genom att använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.

 

·         Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter om Sveriges politiska system demokrati- diktatur, valsystemet och riksdagspartierna med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

·         Du har mycket goda kunskaper om Sveriges politiska system d.v.s., riksdagen, grundlagarna, regeringen, kommun och landsting, demokrati-diktatur, valsystemet och riksdagspartierna.

·         Du har kunskaper om hur politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då komplexa samband mellan olika samhällsstrukturer t.ex. riksdag och regering, kommun och region och grundlagarna.

 

·         Du visar det genom att använda begrepp på ett väl fungerande sätt.

 

·         Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter om Sveriges politiska system demokrati- diktatur, riksdagspartierna med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.

 

 

 

 

Stöd inför provet.

 

Frågor som du ska vara beredd att redogöra för på provet.

 

·         Hur skulle ditt och din familjs liv förändras om du levde i ett diktaturland?

 

·         Varför har människor genom historien kämpat och fortsätter kämpa för demokrati? Resonera kring för- och nackdelar med demokrati och diktatur.

 

 

·         Ska alla ha rättigheten att säga och skriva vad som helst i en demokrati? Resonera kring för- och nackdelar med yttrande och tryckfrihet.

 

·         Ska Sverige fortsätta vara en monarki eller ska vi bli en republik? Resonera runt för- och nackdelar med monarki och republik.

 

 

·         Vilken av de svenska grundlagarna är viktigast enligt dig? Går det att ändra grundlagarna? Finns det någon du skulle vilja ändra på? Motivera ditt svar utifrån fakta.

 

·         Vilka politiska beslut i Sverige fattas var, om vad och varför just där och om detta?

Resonera om för- och nackdelar med att dela upp beslutsfattandet i tre nivåer som vi har i Sverige.

 

 

·         Vem har mest makt i Sverige – regeringen eller riksdagen? Varför ser det ut så?

 

Kom ihåg att du ska kunna motivera dina åsikter och att du ska grunda dina argument på fakta. Olika klasser kommer att få olika frågor på provet, vilka får ni reda på när ni kommer till provet.

 

Ord och begrepp att kunna.

·         Demokrati (representativ, direkt)                                       

·         Diktatur

·         Parlamentarism

·         Mänskliga rättigheter

·         Riksdag

·         Regering

·         Kommun

o   Kommunfullmäktige

o   Kommunstyrelsen

o   Nämnder

·         Region (Landsting)

o   Regionfullmäktige

o   Regionstyrelsen

o   Nämnder

·         Grundlagar (Regeringsformen, Tryckfrihetsförordningen, Yttrandefrihetsgrundlagen, Successionsordningen)

·         Författning

·         Monarki

·         Republik

·         Rösträtt

·         Allmänna val, riksdagsval, kommunal val, regionval, val till EU parlamentet

·         Folkomröstning

·         Regeringschef/Statsminister

·         President

·         Statschef

·         Statsskick

·         Parlament

·         Censur

·         Yttrandefrihet

·         Opinion

·         Majoritetsprincip

·         Majoritet

·         Minoritet

·         Opposition

·         Talmannen

·         Kammaren

·         Proposition

·         Motion

·         Mandat

·         Utskott

·         Betänkande (Utskottsbetänkande)

·         Statsråd/minister

·         Votering

·         Departement

 

Ej till provet

·          Politiska partier (du ska kunna alla riksdagspartier, deras symboler och partiledare)

·         Partigrupper

·         Partilinje

·         Ideologier, ni måste kunna de tre stora, konservatism, liberalism, socialism,

·         Andra nyare ideologier: t.ex. feminism, ekologism, fundamentalism

Oj så många begrepp! Börja öva i god tid.

Lycka till! //Lotta


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback