Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

4

Koll på Matematik 4A

Östra Karups skola, Båstad · Senast uppdaterad: 10 mars 2022

Välkommen till matematikens underbara värld. I koll på matematik får du möjlighet att utveckla dina kunskaper och förmågor.

Du kommer att utveckla:

  • Dina kunskaper i matematik.
  • Hur man resonerar kring matematiska problem.
  • Du kommer även att utveckla din kunskap om hur du kan veta om svaret är rimligt eller inte.

Bedömning

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

  • Genom att vara aktiv vid genomgångar och repetitionstillfällen.
  • Genom att visa vad du kan på test (diagnoser och prov).
  • Genom att, vid vissa tillfällen när jag ber dig om det, kunna förklara hur du tänker och hur du har gjort för att komma fram till resultatet.

 

Problemlösning - att du kan välja en strategi som fungerar för att lösa problemet.

Begrepp - att du kan förstå och använda matematiskt språk.

Metod - att du kan utföra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Kommunikation - att du kan redovisa dina beräkningar och svar genom att prata, rita eller skriva.

Resonemang - att du kan motivera ditt svar och kunna använda uppgiften i andra sammanhang.

Underlag för bedömning:

Du kommer få utveckla dina kunskaper inom följande områden:

1. Taluppfattning
- positionssystemet inom talområdet 1-10 000
- additions- och subtraktionstabellerna
- att storleksordna tal

2. Geometriska objekt, längd och omkrets
- att namnge, konstruera och beskriva geometriska objekt
- att jämföra, uppskatta och mäta längd
- att omvandla längdenheter
- att mäta och beräkna omkrets

3. Addition & subtraktion
- olika metoder för att addera tal inom talområdet 0-1 000
- olika metoder för att subtrahera tal inom talområdet 0-1 000
- samband mellan addition och subtraktion

4. Multiplikation & division
- multiplikations- och divisionstabellerna
- att multiplicera och dividera med 10 och 100
- samband mellan multiplikation och division

5. Almanackan, klockan och tidsskillnad
- hur du avläser och skriver datum
- att jämföra, uppskatta och mäta tid
- att omvandla tidsenheter
- hur du avläser och skriver klockslag
- att beräkna tidsskillnad

1-5. Problemlösning
- olika problemlösningsmetoder


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.

Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.

Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.

I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.

Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.

I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.

Matriser i planeringen
Koll på Matematik år 4A
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback