Skolbanken Logo
Skolbanken

Vårt språkarbete

Förskolan Eken, Mönsterås kommun · Senast uppdaterad: 31 mars 2022

Vi har en blandad barngrupp med barn mellan 1-4 år. Under vårterminen kommer vi utmana barnen i deras språk utefter ålder och utveckling, både i styrda aktiviteter och i den fria leken.

Vi arbetar just nu med att stödja barnens språkutveckling genom att vara närvarande och delaktiga i leken tillsammans med barnen, sätta ord på saker, förtydliga, upprepa och skapa förståelse. Vi erbjuder en miljö med böcker tillgängliga för barnen, samlingar med sång och ramsor, många sagostunder under dagen samt läsvila efter maten för de som är vakna. Vi använder även kroppsspråk, gester och försöker visa och benämna det vi pratar om.

 

Vi vill utveckla vårt språkarbete med barnen genom att dela in barnen i mindre grupper utefter ålder och utveckling för att på så sätt erbjuda aktiviteter och språkutvecklande lärtillfällen som passar just dem. Genom att ha små grupper ger vi varje barn större möjlighet att delta, uttrycka sina tankar och att utveckla sitt språk. Vi vill erbjuda möjlighet för alla barn att utveckla ett större ordförråd, en förståelse för olika begrepp och förståelse för det svenska språket.

Vi vill också utveckla både barnens och pedagogernas möjlighet att använda tecken som stöd i vardagen för att på så sätt utveckla barnens språk.

Genom att utveckla användandet av bildstöd i vardagliga situationer vill vi på så sätt utveckla barnens språk och skapa ett sammanhang för barnen.

Vår tanke är att introducera sagan Bockarna Bruse som ett gemensamt tema för både de äldre och de yngre barnen, som kan svetsa samman gruppen och utveckla deras språk på deras individuella nivå.

Med de äldre barnen planerar vi även introducera kompismaterialet Kanin och Igelkott under deras lässtunder och ge de barnen möjlighet till bokprat, återberätta och reflektera över böckernas innehåll tillsammans.

 

Vi erbjuder både planerade sagostunder såsom läsvila, samling med saga, flanosaga och mer spontana sagostunder då barnet/barnen själva tar initiativ till sagostund.

Vi erbjuder samling då vi övar språket genom mycket sång och ramsor, samt vårt gemensamma tema med Bockarna Bruse.

Vi delar in barnen i mindre grupper för att på så sätt ge barnen möjlighet att få göra språkliga aktiviteter, läsa sagor, rim och ramsor anpassade utifrån deras språkliga nivå.

 

Hur blev det?

Vi kommer kontinuerligt under terminen utvärdera vårt arbete med språket och ta tillvara barnens intresse för att genom deras egna intressen utveckla språket vidare.


Läroplanskopplingar

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback