Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

FN och barnkonventionen

S:t Jörgens skola, Helsingborg · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi ska lära oss mer om FN och Barnkonventionen. Varför bildades FN, vad arbetar FN för och vilka länder är med? När antogs barnkonventionen och vad står det i de olika artiklarna?

Planering för arbetsområdet

Under ett par veckor kommer vi att arbeta med FN och Barnkonventionen.
Vad är FN och vad är barnkonventionen? Vilka rättigheter har du som barn? Hur lever barn i andra länder?

Undervisningen ska bidra till att eleverna får kunskap om de mänskliga rättigheterna.  Den ska också bidra till att eleverna tillägnar sig kunskaper om, och förmågan att reflektera över det som utmärker ett demokratiskt samhälle.

Följande långsiktiga mål i ämnet ligger till grund för arbetsområdet:

Konkreta mål

Du ska utveckla din förmåga att:
- söka information från olika medier
- uttrycka åsikter och underbygga med argument
- se frågor utifrån olika perspektiv och dra egna slutsatser
- resonera om olika frågor 
- läsa faktatexter
- reflektera över demokrati och jämföra människors olika levnadsvillkor i världen

 

Bedömning - vad och hur?

Du ska:
- känna till vad barnkonventionen är
- kunna berätta om olika artiklar i Barnkonventionen
- kunna berätta något om hur barn lever i andra länder
- känna till vad FN är och något om hur de arbetar

Under området  visar du:

-hur du med egna ord kan förklara vad några av Barnkonventionens artiklar betyder
-hur du med egna ord kan berätta om FN´s arbete i världen
-hur aktivt du deltar i diskussioner och grupparbeten
-hur du kan ge exempel på hur man följer eller bryter mot mänskliga rättigheter
-hur du kan argumentera och diskutera utifrån fakta och värderingar

Undervisning - hur kommer vi att arbeta?

För att du ska få möjlighet att lära dig allt det här, ska vi diskutera, se på filmer, läsa tidningsartiklar och söka information.

Du får lära dig om FN och deras arbete
Du får arbeta med Barnkonventionens artiklar på olika sätt
Du får jämföra levnadsvillkor för barn i olika delar av världen
Du får arbeta och diskutera i grupp om hur Barnkonventionen efterlevs i olika länder

Detta lär du dig genom att vi tillsammans tittar på film, mänskliga rättigheter och barnkonventionen. Du får sedan arbeta vidare tillsammans med andra och med datorn och dagstidningar som redskap söka mer information. Du ska försöka hitta exempel på hur man följer eller bryter mot mänskliga rättigheter och barnens rättigheter.


Läroplanskopplingar

respekterar andra människors egenvärde,

uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,

söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och

reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback