Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

5

Matematik - Geometri, åk 5

Frötuna skola, Norrtälje · Senast uppdaterad: 16 mars 2022

Under den här perioden ska du få träna på att omvandla längdenheterna, avläsa skala och mäta vinklar. Du kommer också att få träna på vad de olika geometriska figurerna heter samt räkna ut omkrets och area på kvadrater, rektanglar och trianglar.

Tidsperiod

 • vecka 11  - 17

Förmågor

 • se nedan

Övergripande mål och riktlinjer

 • du ska ta ansvar för din inlärning och ditt arbete under lektionstid och ev. hemma
 • vi ska tillsammans planera och utvärdera undervisningen
 • du ska få pröva olika arbetssätt och arbetsformer

Vad ska jag lära mig? (Lärandemål)   

Du ska kunna:

 • omvandla längdenheter: 0,2 cm = 2 mm, 7,45 m = 745 cm, 6 cm = 0,06 m
 • omvandla längdenheterna kilometer och mil: 0,3 mil = 3 km, 5,2 mil = 52 km
 • räkna med skala - förminskning och förstoring: skala 1:10, skala 5:1
 • beskriva de geometriska formerna kvadrat, rektangel och triangel samt beskriva vinklarna
 • mäta vinklar med gradskiva
 • räkna ut omkretsen på månghörningar
 • räkna ut arean på kvadrater, rektanglar och trianglar
 • lösa enkla problem 
 • beskriva begreppen: prefix, spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, skala, förstoring, bas, höjd, omkrets, area, rektangel, parallellogram, romb, triangel, cirkel, kvadrat, diameter, radie, 

Hur ska jag visa det? (Bedömning)

 • du visar vad du har lärt dig genom att delta aktivt på lektionstid, både muntligt och skriftligt samt på diagnoser och andra inlämningsuppgifter.

     Formativ

 • under lektionstid kommer du att få återkoppling på de uppgifter du jobbar med

      Summativ

 • diagnos och andra inlämningsuppgifter samt muntliga uppgifter.

Hur kan vi arbeta för att komma dit? (Planering)

Du kommer att få se på filmer och lyssna på genomgångar i klassen. Vi arbetar med olika uppgifter i helklass, par eller enskilt. Vi arbetar praktiskt och teoretiskt.

Du kommer att få träna på rutinuppgifter med hjälp av digitala hjälpmedel och med papper och penna.


Läroplanskopplingar

formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

föra och följa matematiska resonemang, och

använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.

Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.

Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.

Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.

Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.

Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.

Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Matriser i planeringen
Matematik- Geometri, åk 5
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback