Skolbanken Logo
Skolbanken

Motor skills and exploring the neighbourhood

The English School Gothenburg, Fristående förskolor · Senast uppdaterad: 15 mars 2022

using our gross motor skills

Planning Template

 

Purpose/Reason behind the topic
- what do we want to achieve when working on this topic? We feel the children have an increased need to move around more in a larger space. Some children need to practise their gross motor skills and build their confidence. Get to know the neighbourhood.

- what are the children interested in? Climbing, balancing, jumping, playing with new materials.

Activities

- How are we going to reach the goals? By planning a variety of different games and activities in the gym, on at least a weekly basis go to the woods or explore the big playground.

- What activities are we planning to reach our goals? big playground, free play in woods, obstacle courses, ball games, races and challenging their abilities

Pedagogical documentation

- How can we involve the children in their own documentation? By asking and listening to them tell us what they enjoy and find challenging. By capturing on film or photo when they have achieved something new.

 

Reflection and Analysis 

Reflection

- How do we perceive the children's learning during this topic?

- Were the preschool goals met?  

- How were the goals met?

Analyze

- What do we need to develop during our next topic?

- Do we need to do anything different?

- Do we have an inviting environment or can we change this to help with the learning?


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen

stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,

får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,

utmanas och stimuleras i sin motoriska, sociala, emotionella och kognitiva utveckling,

får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,

uppmärksamma samt ge ledning och stimulans till alla barn samt särskilt stöd till de barn som av olika skäl behöver det i sin utveckling,

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback