Skolbanken Logo
Skolbanken

Kurser:

DANDAI0

Improvisation och komposition åk 2

ANDERSTORPSGYMNASIET, Skellefteå GY/VUX · Senast uppdaterad: 17 mars 2022

Vi improviserar och komponerar dans i olika genrer och för olika målgrupper. Kursen ges över tre år från åk 1 och avslutas i åk 3.

  • Improvisation utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, där impulser kan komma från den egna kroppen eller andras kroppar, rekvisita, text, rum eller musik.
  • Samarbete och interaktion med andra genom att både följa, leda, ge och ta impulser.
  • Olika kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt samt framförande av kompositioner.
  • Konstnärliga processer, både individuella och kollektiva.
  • Begrepp och metoder för reflektioner över den konstnärliga processen och kompositionsmaterialet.

Läroplanskopplingar

Förmåga att samarbeta och ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet.

Förmåga att analysera, tolka och gestalta olika typer av koreografiskt material, både individuellt och i grupp. Förmåga att använda danstekniska kunskaper i gestaltning.

Förmåga att i danssituationen improvisera, interagera med andra, associera, ta beslut, välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.

Förmåga att använda kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt. Förmåga att skapa dans i olika konstellationer. Kunskaper om olika koreografiska förhållningssätt.

Förmåga att ta initiativ, uttrycka idéer och omsätta dem i en konstnärlig process samt att reflektera över konstnärliga processer.

Kunskaper om sceniskt arbete samt förmåga att kommunicera med medaktörer och publik, utifrån olika estetiska förhållningssätt.

Förmåga att analysera, diskutera och reflektera över egna, andra elevers och professionellas gestaltningar och koreografier.

Kunskaper om de olika yrkesrollerna dansare, danslärare, repetitör och koreograf.

Kunskaper om etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor samt lagar och andra bestämmelser om upphovsrätt för konstnärliga processer och produktioner.

Improvisation utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, där impulser kan komma från den egna kroppen eller andras kroppar, rekvisita, text, rum eller musik.

Samarbete och interaktion med andra genom att både följa, leda, ge och ta impulser.

Olika kompositionsmetoder och koreografiska arbetssätt samt framförande av kompositioner.

Konstnärliga processer, både individuella och kollektiva.

Begrepp och metoder för reflektioner över den konstnärliga processen och kompositionsmaterialet.

Eleven improviserar med säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera, skapa, undersöka och fördjupa variationen av komplexa rörelser med olika dynamiska kvaliteter. I improvisationssituationen använder eleven med säkerhet impulser från andras kroppar genom att variera mellan olika positioner av att ge och ta impulser som leder vidare. Dessutom associerar och skapar eleven med säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik.

Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera och skapa rörelser med olika kvaliteter. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andras kroppar genom att följa och leda. Dessutom associerar och skapar eleven med viss säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik.

Eleven improviserar med viss säkerhet utifrån olika instruktioner, både individuellt och i grupp, och visar hur hon eller han uppfattar instruktionerna genom att associera och skapa rörelser. I improvisationssituationen använder eleven med viss säkerhet impulser från andras kroppar genom att huvudsakligen följa. Dessutom associerar och skapar eleven med viss säkerhet rörelser i relation till rekvisita, rum, text eller musik.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra genom att både initiera och följa impulser samt genom att förhålla sig till andra i rummet.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra genom att både initiera och följa impulser.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra genom att huvudsakligen följa impulser.

Eleven använder med säkerhet grundläggande kompositionsmetoder och visar i flera kompositionsuppgifter med gott resultat några av de principer som hon eller han undersöker, utvecklar och konsekvent fullföljer i kompositionerna.

Eleven använder med viss säkerhet grundläggande kompositionsverktyg och visar i några kompositionsuppgifter med tillfredsställande resultat några av de principer som kompositionerna utgår ifrån.

Eleven samarbetar med säkerhet med andra i konstnärliga gestaltande processer. I arbetet presenterar eleven idéer och är både delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt samt tar initiativ till egna lösningar. Dessutom genomför eleven efter samråd med handledare individuella arbeten.

Eleven samarbetar med viss säkerhet med andra i konstnärliga gestaltande processer. I arbetet är eleven delaktig i genomförandet av lösningar som gemensamt för arbetet framåt. Dessutom genomför eleven i samråd med handledare individuella arbeten.

Eleven framför med säkerhet några egna kompositioner och redogör utförligt och nyanserat för sina val av kompositionsprinciper samt utvärderar med nyanserade omdömen arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet samt ger förslag på hur både process och resultat kan förbättras. Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över processen och resultatet och värderar med nyanserade omdömen andras kompositioner.

Eleven framför med viss säkerhet några egna kompositioner och redogör översiktligt för sina val av kompositionsprinciper samt utvärderar med enkla omdömen arbetsprocessen, den egna arbetsinsatsen och resultatet. Eleven gör dessutom en enkel reflektion över processen och resultatet och värderar med enkla omdömen andras kompositioner.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter
skapa dans enligt tema

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback