Skolbanken Logo
Skolbanken

Sjukhuslek

Remonthagens förskola, Östersund · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Utifrån vårt fokus på Språk & kommunikation i leken samt barnens intresse för sjukhuslek kommer vi utmana och stimulera dem genom att vi pedagoger är närvarande och aktiva i leken.

Mål/syfte: 

  • stärka barnens sociala förmågor och möjligheter att delta i lek.
  • utveckla pedagogernas förmåga att utmana och stimulera barns utveckling och lärande genom att delta i leken. 
  • öka barnens känsla av att ha inflytande i verksamheten.
  • öka barnens kunskap om kroppens funktion på ett roligt och lärorikt sätt.
  • öka barnens förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande.

Genomförande:

  • Vi frågar barnen vad de vill lära sig mer om och lånar lämpliga böcker.
  • Barnen är delaktiga i utformandet av sjukhusmiljön.
  • Vi pedagoger är närvarande i leken för att kunna utmana barnen, ställa öppna frågor, tillföra nya begrepp, lämplig rekvisita etc.

När/vilka?

I den fria leken på avdelningen.


Läroplanskopplingar

öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback