Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Engelska

·

Årskurs:

7

Food week year 7

Förslövs skola F-9, Båstad · Senast uppdaterad: 4 april 2022

Are you a foodie? A foodie is someone who likes everything about food, from cooking it to eating it. Let's read and discuss around food.

 

Konkretisering av målen

 

 • När du redovisar muntligt om bl.a. "Strange food" visar du att du kan framföra ett innehåll muntligt på engelska.
 • När du läser och lyssnar på olika texter i läroboken Good Stuff B, filmer samt texter/poddar från nätet visar du att kan läsa och förstå genom att återge innehållet.
 • När du läser och lyssnar på olika texter i läroboken Good Stuff B, filmer samt texter/poddar från nätet visar du att du kan tolka ett innehåll genom att kommentera och ge dina åsikter kring innehållet i skrift och tal.

 • När du läser och lyssnar på olika texter i läroboken Good Stuff B, filmer samt texter / poddar från nätet visar du at du kan använda olika strategier för att förstå, t ex slå upp svåra ord och gissa utifrån sammanhanget.

 • När du skriver texten "me and food" utan hjälpmedel visar du att du kan skriva olika slags texter med begriplighet, innehåll och variation. 

 

Undervisning

 • Vi samtalar och diskuterar om  ämnen som rör mat och matlagning.  
 • Vi lär oss ord och uttryck för att kunna prata kring mat och hälsa. 
 • Vi läser och lyssnar på olika texter inom temat för att träna på att förstå, återge och kommentera ett innehåll.
 • Vi läser och lyssnar på olika texter inom temat och tränar lässtrategier som att förutspå, att hitta samt förklara svåra ord och att gissa ett ords betydelse utifrån ett sammanhang.
 • Vi genomför ett hörförståelsetest för åk 7.
 • Vi skriver en avslutande text utan hjälpmedel om mat.

Bedömning

 • Din förmåga att framföra en muntlig framställning. (ditt ordförråd, ditt flyt, innehållet samt hur du anpassar din framställning till publiken genom t ex inlevelse och engagemang) Bedöms i en kommentar. 
 • Din förmåga att förstå engelska i tal samt din förmåga att återge och kommentera ett innehåll i en text. (matris)
 • Din förmåga att använda olika strategier för att förstå t ex instruktioner till uppgifter samt texter vi läser och lyssnar på (kommentar)
 • Din förmåga att skriva olika slags texter. (kommentar)

 


Läroplanskopplingar

förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,

formulera sig och kommunicera i tal och skrift,

använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och

Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.

Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.

Åsikter, erfarenheter, känslor och framtidsplaner.

Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.

Talad engelska och texter från olika medier.

Talad engelska med viss regional och social färgning.

Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.

Olika former av samtal, dialoger, intervjuer och muntliga framställningar.

Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.

Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.

Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, satsbyggnad, ord med olika stilvärden samt fasta språkliga uttryck i det språk eleverna möter.

Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.

Samtal och diskussioner samt argumentation.

Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.

Språkliga strategier för att bidra till och aktivt medverka i samtal genom att ta initiativ till interaktion, ge bekräftelse, ställa följdfrågor, ta initiativ till nya frågeställningar och ämnesområden samt för att avsluta samtalet.

Matriser i planeringen
Hörförståelse åk 7
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback