Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Barnkonventionen- Barnens rättigheter! Fjärilen

Förskolan Eken, Östhammar · Senast uppdaterad: 28 mars 2022

Under april månad kommer vi att arbeta med tema Barnkonventionen. Målet är att fortsätta implementera Barnkonventionen i verksamheten och att barnen ska känna till sina rättigheter!

BAKGRUND OCH SYFTE:

Alla barn i världen har samma rättigheter. De har rätt till ett friskt liv, oberoende av vem de är, varifrån de kommer eller vad de tror på.

Barnkonventionen blev lag 1. jan 2020, och i samband med detta har kulturskolechef Dag Elfgren har tagit fram ett kommunövergripande material som alla verksamheter i kommunen ska ta del av. Vi vill att barnen ska känna till sina rättigheter. Vi kommer därför arbeta temainriktat med Barnkonventionen och barnens rättigheter hela april (del i vårt arbete i vardagen). 

"Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktning för människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder, hos barnet eller någon som barnet har anknytning till, eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas" (Lpfö-18).

MÅL:

- Göra barnen medvetna om Barnkonventionen och vad den innebär. Att vi alla har rättigheter och skyldigheter gentemot varandra.

- Arbeta med genus.

- Belysa olika familjekonstellationer.

- Vi vill stärka barnens självkänsla och självförtroende.

- Vi vill ge barnen en förståelse för sig själv, gruppen och sin omvärld.

- Gå igenom barnens rättigheter- artiklarna och diskutera dem.

- Prata om känslor och förstå alla sina känslor - och att alla känslor är okej. 

- Ge barnen en ökad förståelse för deras rättigheter över sin kropp samt rätten att säga NEJ!

 

 

AKTIVITET OCH METOD:

Då vi på Fjärilen har arbetat mycket med Stopp min kropp, integritet, samtycke, känslor och privata delar (se temat integritet) kommer vi repetera detta och sedan gå vidare och arbeta med Barnkonventionen, genus och familjekonstellationer. 

Under samlingar, grupper och lässtunden samt efter kommer vi arbeta med:

Känslor

- Arbeta med känslokort, stärka självkänsla. Prata om att det finns olika känslor och att alla känslor är okej.

Integritet

- Prata om ord som integritet och samtycke och vad de innebär. Gå igenom privata delar. 

- Sjunga och Dansa - STOPP MIN KROPP sången samt andra klipp (se nedan).

Barnkonventionen

- Barns rättigheter, visa och diskutera artiklarna med barnen (de förenklade). Vi pratar om att bli lyssnad till, allas lika värde, delaktighet och inflytande. Vi kommer att pärla barnens rättigheter så att barnen konkret kan ta in rättigheterna och få förklara själva vad de står för. 

 

 

Genus, mångfald och kultur

- Vi pratar om likheter och olikheter. Rocka sockorna 21 mars! Diskutera intressen och uttryck samt ställa frågor. Dilemmakort med Pelle Svanslös.

Vi kommer locka barnen med mycket barnlitteratur och tänka nytt kring genus- tjejer kan! 

Vem är det som kör traktorn?

Barnlitteratur bevisar vad tjejer kan!

- Jenny kör traktorn i Bonden Blom.

- Åse i Bondgården från Youtube.

- I boken "Kråke på Brandstationen" - kvinnlig brandman. 

Vi kommer också titta på olika familjekonstellationer och hur vi bor. 

 

MATERIAL:

Rätt lätt 1 vänder sig till barn från 1- 6 år. Lätt förklarad och med öppna frågor till barnen. Finns på Polyglutt:

 

Kort version av Barnkonventionen

https://unicef.se/rapporter-och-publikationer/barnkonventionen-kort-version

 

 

Handbok som förklarar Barnkonventionen lätt.

http://lyssna.nu/2013/11/du-har-ratt/

 

Barnkonventionen på olika språk:

https://www.barnombudsmannen.se/barnombudsmannen/i-media/nyheter/20151/affisch-om-barnkonventionen-pa-olika-sprak/

 

Affischer om Barnkonventionen;

 

https://www.lararen.se/forskolan/guider-amp-tips/affisch-med-barnkonventionens-viktigaste-artiklar

 

Kompisböckerna - 10 kompisböcker baserade på Barnkonventionen. Finns även på Polyglutt.

 

 

 

 

Barnombudsmannen på Youtube har en filmsnutt till 20 av rättigheterna:

 

 

Unicef har också flera lättförklarade filmer om barnkonventionen:

 

Sånger:

 

 NÄR, VAR OCH VEM:

Alla barn och pedagoger på Eken är aktiva under april månad och arbetar med Barnkonventionen Temainriktat. Det fortlöpande arbetet inom detta område försätter sedan i allt vi gör på Förskolan. 

Vi pedagoger tänker på att vara förebilder för barnen och låter barnen vara med och påverka sin utbildning under en dag på förskolan. Till exempel ska vi försöka skapa möjlighet att tillgodose barnens önskemål istället för att säga nej. Vi är positiva mot barnen och barnkonventionsarbetet ska synas i allt vi gör, i alla aktiviteter och i vårt bemötande!  

Barnen kommer även få vara delaktiga och ha inflytande i temat, vi kommer utveckla detta tillsammans!

 

DOKUMENTATION:

Vi kommer dokumentera här på unikum och ni får fråga barnen allt de vet! Vi kommer måla, sjunga och läsa böcker. Kommer även använda oss av reflektionsskärmen. Vi kommer använda oss av bilder på väggar och golv som både de yngre och äldre barnen på ett naturligt sätt kan samtala kring vad vi gör på förskolan och även visa er. 

 

ANALYS, UTVÄRDERING OCH REFLEKTION:

Varför blev det som det blev? Vad lärde jag mig? 
Vilket lärande/förändrat kunnande såg vi hos barnen? Hur visade det sig?
Vilka tankar, frågor, idéer och reflektioner har aktiviteterna väckt hos dig och barnen?
Var det svårt för någon att lära sig/delta? Varför?
Vad behöver ändras/utvecklas och hur gör vi det? Tankar och förslag på fortsatta aktiviteter och utmaningar utifrån barnens förmågor och intressen.         


Läroplanskopplingar

förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och

barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,

uppmärksamma och problematisera etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och

samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,

inspirera och utmana barnen att bredda sina förmågor och intressen på ett sätt som går utöver könsstereotypa val,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback