Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Idrott och hälsa

·

Årskurs:

6

Idrott åk 6 - Rörelse till musik och sammansatta grundformer

_Pedagogiskt Center, Helsingborg · Senast uppdaterad: 21 mars 2022

I detta arbetsområdet kommer du utveckla din förmåga att röra dig till musik och de sammansatta motoriska grundformerna i redskap. Genom att träna motoriska grundformer med eller utan olika redskap, tränar du hela kroppens rörelseförmåga. Med en god rörelseförmåga blir också andra fysiska aktiviteter mycket lättare och roligare. Samtal och diskussioner kring hur hälsan påverkas av rörelse och hur risker förebyggs vid fysisk aktivitet är också delar i detta arbetsområde.

I arbetet utvecklar du din kunskap om:

Rörelse:

 • Dans och rörelse till musik efter givna rörelser.
 • Sammansatta grundformer i redskap.

Hälsa och livsstil:

 • Ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.

Friluftsliv och utevistelse:

 • Säkerhet och hänsynstagande.

Så här kommer vi att arbeta

Rörelse:

 • Dans och rörelse till musik:
  • I grupp ska en koreografi/dans sättas ihop utifrån givna rörelser baserat på nummer exempel nr 1 är steg framåt, nr 2 snurr osv.. Varje grupp kommer överens om hur stegen för varje siffra ser ut.
 • Redskap:
  • Du kommer att träna på de motoriska och sammansatta motoriska grundformerna i redskap exempelvis balansera, rotera med flera.

Hälsa och livsstil:

 • Ord och begrepp:
  • Redskapens namn:
   • Plint
   • Matta
   • Bom
   • Räck
   • Ringar
   • Satsbräda
   • Pallplint
   • Bomsadel
  • Säkerhet och hänsynstagande
   • Uppvärmning
   • Förebygga
   • Undvika
   • Förebygga skador
  • Kroppsliga effekter:
   • Motoriska grundformer
   • Sammansatta motoriska grundformer
   • Rörelseförmåga
   • Motorik
   • Kroppskontroll
  • Mentala effekter:
   • Tro på den egna förmågan
   • Självförtroende

 

Friluftsliv och utevistelse:

 • Säkerhet och hänsynstagande:
  • Veta hur du använder de olika redskapen på ett säkert sätt.
  • Hur du tar fram och bort redskap på ett rätt och säkert vis för att inte skada dig själv eller andra.

  • Säkerhet och förebyggande av skador, uppvärmning, när du idrottar så du inte skadar dig själv eller andra.

När arbetsområdet är klart ska du kunna:

Dans och rörelse till musik:

 • Stegen i er dans.
 • Hålla och följa takten i musiken.

Redskap:

 • Grundformerna.
 • Ge exempel på övningar som är kopplade till en eller flera grundformer.
 • Plocka fram och ta undan redskap på ett säkert sätt.
 • Anpassa dina rörelser till att ta dig över/genom/under olika redskap.

Ord och begrepp kopplade till:

 • Redskap
 • Säkerhet
 • Kroppsliga effekter
 • Mentala effekter

 

Så här visar du dina förmågor och kunskaper:

Röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang

Du visar det genom att du deltar och anpassar dina rörelser bra till de rörelseaktiviteter du får undervisning om inom arbetsområdet.

Du deltar aktivt och gör ditt bästa utifrån dina förutsättningar.

Du tar hänsyn till dina kamrater och visar förståelse och respekt för andras olikheter genom att stötta, uppmuntra och hjälp varandra.

• Planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil.

Du visar det genom att du deltar i samtal och använder ord och begrepp som tillhör arbetsområdet.

• Förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Du visar det genom att du i både ord och i handling visar hur du ska göra så du inte skadar dig själv eller andra i arbetet med dans och redskap.

Du förstår och respekterar säkerhetsbestämmelserna och följer de regler som finns för att undervisningen skall kunna bedrivas på ett säkert sätt.

 

Bedömning sker genom observationer och fortlöpande under arbetsområdet samt din delaktighet i samtal och diskussioner.

 


Läroplanskopplingar

har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,

röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,

planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,

förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.

Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

Takt och rytm i lekar, danser och rörelser till musik.

Kroppsliga och mentala effekter av några olika träningsformer.

Förebyggande av skador, till exempel genom uppvärmning.

Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.

Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.

Matriser i planeringen
Idrott och hälsa åk 4-6
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter