Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 2

Tema: Babblarna

Nyhammars förskola, Ludvika · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Vi har valt tema Babblarna. Vi har sett att barnen visat stort intresse för Babblarna. Babblarna kan på ett enkelt och roligt sätt stimulera barns tidiga språkutveckling.

Var är vi?

Barnen i åldrarna 1-2 år har visat ett stort intresse för Babblarna och därför har vi valt att använda dem som huvudtema under vårterminen. Vi vill lära känna varje babblare och prata om dem och deras egenskaper.

Vart ska vi? 

Vi vill med detta tema stimulera och utmana barnen till ett lustfyllt lärande. Vi kommer tillsammans med barnen utforska språk, kommunikation, lek, bild, skapande, rörelse, sång, musik, dans, drama, matematik, naturvetenskap och digitalisering. 

Hur gör vi?

 • Babblarna är i verksamheten för att på så sätt fånga barnens uppmärksamhet, vi har bilder uppsatta på väggar, figurerna finns att leka och spela med samt böcker att läsa. 
 • Vi kommer att lära känna en babblare i taget.
 • Vi arbetar med att bli medforskare i barnens lek genom att ta tillvara på deras tankar och idéer.
 • Vi kommer arbeta med böckerna om Babblarna, vi börjar med Boken "Var är Babbas saker", där vi kommer skicka hem Babba med barnen så de får läsa en bok tillsammans och sedan ta tillbaka den till förskolan.
 • Vi sjunger, dansar och lyssnar på deras sånger.
 • Vi använder pedagogisk dokumentation för att synliggöra barnens lärandeprocess, vi använder olika digitala verktyg genom att fotografera , filma samt texter. 
 • Denna planering är en introduktion av arbetet med Babblarna, eftersom varje enskild babbel står för olika delar ur läroplanen kan vi använda dessa figurer för olika teman som dyker upp under terminen:
          • BABBA symboliserar språk
          • BIBBI symboliserar matematik
          • BOBBO symboliserar motorik och rörelse
          • DADDA symboliserar naturvetenskap
          • DIDDI symboliserar kreativitet och skapande
          • DODDO symboliserar social kompetens 

            

Hur blev det?

 


Läroplanskopplingar

förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,

förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,

förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

fantasi och föreställningsförmåga,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter