Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

DELAKTIGHET och INFLYTANDE för enheten Bikupan och Äppellundens förskolor, avd Larven

Äppellundens förskola, Österåker · Senast uppdaterad: 16 januari 2024

Planeringsunderlag för Lärområde DELAKTIGHET och INFLYTANDE i det systematiska kvalitetsarbetet på Bikupan och Äppellundens Förskolor

Planerad undervisning

Lärområde: Delaktighet och inflytande

Den planerade undervisningen erbjuds alla barn på Larven och genomförs i helgrupp och i mindre undervisningsgrupper.

Syftet med undervisningen är att lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är samt ge barnen förutsättningar att utifrån sin förmåga ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö. 

Målet med undervisningen är dessa läroplansmål:

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
 • Lpfö 18
  Förskollärare ska ansvara för att varje barn får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och
 • Lpfö 18
  Arbetslaget ska förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

 

 

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Denna del i undervisningen går inte att begränsa till enskilda undervisningsstunder utan pågår ständigt i den planerade och spontana undervisningen. Barnen ska bli lyssnade på, och få lära sig demokratiska kompetenser och förmågor såsom att lyssna, framföra argument, ge uttryck för egna uppfattningar samt förstå andras perspektiv.  Det kan synliggöras i arbetet med Barnkonventionen, i leken, vid konflikter, när vi tar ansvar för våra gemensamma regler och när vi arbetar med våra rättigheter och skyldigheter.

 

Återkoppling till barnen: 

Återkoppling och reflektion görs tillsammans med barnen innan, under och efter undervisningen, i helgrupp eller i den mindre undervisningsgruppen. Alla barn som deltagit i undervisningen ska få möjlighet att uttrycka sina tankar. Tillsammans pratar vi till exempel om vad vi upptäcker, tänker och känner. Genom att vara närvarande pedagoger som ställer öppna frågor fångar vi barnens tankar och utmanar dem med att komma på alternativ till sånt som inte känns bra.

 

Vem ansvarar för genomförande och dokumentation?
Samtliga pedagoger på Larven ansvarar för genomförande, dokumentation och reflektion. Dokumentation och reflektion görs enskilt och gemensamt. Ytterst ansvarig är Annika, leg förskollärare.

 


Läroplanskopplingar

intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och

förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

får ett reellt inflytande över arbetssätt och innehåll.

främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,

respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,

främja barnens förmåga att ta ansvar för sig själva och för samvaron i barngruppen,

säkerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildningen oavsett könstillhörighet, och

förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback