Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Matematik

·

Årskurs:

7 - 0

Lpp_Ma_åk7B_Procent _v.10-v.16

Sundbyskolan, Stockholm Grundskolor · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Du ska i detta arbetsområde få möjlighet att lära dig att uttrycka och utföra beräkningar med tal i bråk-, procent- och decimalform.

LPP procent åk7B Vt. 22                                

 

Kunskaper i matematik ger människor förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer och ökar möjligheterna att delta i samhällets beslutsprocesser. Du ska i detta arbetsområde få möjlighet att lära dig att uttrycka och utföra beräkningar med tal i bråk-, procent- och decimalform.

 

Syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

 

Centralt innehåll

Med centralt innehåll menas sådant som är viktigt att vi arbetar med i matematiken för att utveckla våra matematiska färdigheter och förmågor. Vem bestämmer då vad som är viktigt och alltså vad som skall ingå i det centrala innehållet? Det gör Skolverket som med hjälp av lärare och andra experter satt ihop en lista som visar det centrala innehållet.

 

Bland annat står det så här:

·        Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.

·        Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.

·        Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.

  • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.

När jag som lärare ser alla de här sakerna så vill jag förklara mer i detalj vad jag tycker att de betyder och hur det kommer att se ut i det arbetsområdet vi arbetar med nu. Därför berättar jag vad vi skall lära oss på lång sikt, alltså under hela skolgången men också vad vi skall lära oss på kort sikt. Med på kort sikt så menas medans vi arbetar med detta arbetsområde.

 

Lärande mål

På lång sikt
Under momentet skall du få möjlighet att träna förmågan att:

• formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

• välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa

rutinuppgifter,

• föra och följa matematiska resonemang

• använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

På kort sikt

Under momentet skall du få möjlighet att träna förmågan att

        uttrycka tal i decimalform, bråkform, blandad form samt procentform.

        växla mellan ovanstående olika former

        formulera och lösa problem för att ta reda på hur mycket en viss del eller procentsats är, hur många procent en andel är eller hur mycket 100 % är om man vet hur mycket en viss procent är

        kunna förstå och använda ord som täljare, nämnare och bråkstreck

        kunna förstå och använda begrepp som bråkform, blandad form, decimalform och procentform

        förklara hur du tänker när du löser ett vardagligt eller matematiskt problem

        göra beräkningar med de fyra räknesätten

  • växla mellan procentform, bråkform och decimalform
  • beräkna hur mycket en viss procent av något är
  • göra beräkningar med höjning och sänkning i procent
  • beräkna hur många procent en andel är
  • förstå och använda procent vid jämförelser

 

 

Undervisning

 

Hur skall vi då arbeta för att lära oss alla de här sakerna? Under arbetet så kommer vi att variera hur vi jobbar med matematiken. Jag har tänkt att vi kan arbeta på följande sätt:

 

·        Genomgångar. Jag går igenom och visar hur man kan göra. Ni kan ställa frågor men också förklara hur ni vill eller brukar göra.

·        Enskild räkning. Ni räknar i boken och diskuterar gärna med bänkgrannar hur man kan lösa olika uppgifter.

·        Lärarledda gruppdiskussioner. Vi pratar om hur man kan lösa olika matematiska problem. Alla som vill kan berätta hur de gör och sedan tittar vi på de olika sätten och försöker se vad som är bra eller mindre bra med dem. Kanske är ett visst sätt jättebra i en viss situation men betydligt sämre i en annan etc. Vi pratar också om hur man kan hitta ett matematiskt problem och förklara vad problemet är med ord och beräkningar.

·        Praktiska och laborativa övningar. Ett exempel är tvättlinan då vi spänner upp en tvättlina över klassrummet. I ena änden av linan sätter vi talet 0 och i andra änden talet två. Mitt på linan sätter vi fast en lapp som det står 1 på. Eleverna som arbetar i grupper får ett antal kort. På korten kan det finna tal i bråkform, decimalform och procentform. Sedan får eleverna sätta upp dem med hjälp av gem eller klädnypor på vår tallinje-tvättlina.

 

 

Bedömning

 

Bedömningen av de olika förmågorna kommer att ske enligt matrisen nedan, i matrisen finns förmågorna beskrivna med några exempel.

 

Bedömningen avser

 

Kvalitativa nivåer

 
 
 

 


Nybörjare                                                              Expert                                                                       

Förmågan att lösa matematiska problem

 

Eleven löser delar av problemen med strategier och metoder som delvis fungerar. Av svårighetsgraden:

 

Ex. I klass 7d1 finns det 24 elever. 5/12 är flickor, hur stor andel är pojkar och hur många pojkar respektive flickor går i klassen?

Eleven löser problemen nästan helt med strategier och metoder som fungerar. Av svårighetsgraden:

Ex. Kalle, Pelle och Torsten  ska dela på chokladpralinerna i en chokladask. Kalle tar 2/3 och Pelle tar ¼. Hur stor del får Torsten?

 

Eleven löser alla delar av problemen med lämpliga strategier och metoder och finner alla möjliga lösningar.

Ex. Wilma jobbar i en kiosk på sommarlovet. Hon får välja mellan två alternativa löner.

Att få 630 kr/vecka + 3% provision eller

Att enbart få 12 % provision.

Hur mycket måste Wilma minst sälja för att tjäna på det andra alternativet?

 

 

 

Kan göra enkla beräkningar av hur många procent av något är. t.ex. "hur mycket är 10 % 60?"

Kan göra svårare beräkningar av hur många procent av något är.

Kan använda sig av olika metoder för att göra beräkningar av hur många procent av något är.

Förmågan att använda och förstå begrepp

.

 

 

Eleven visar förståelse för begrepp genom att t ex förlänga bråket 1/3 till nämnaren 12

Eleven visar god förståelse för begrepp genom att t ex kunna förkorta ett bråk så långt det är möjligt eller finna minsta gemensamma nämnare för två bråk

Eleven visar mycket god förståelse för begrepp genom att

 

Ex. fördela en tipsvinst i förhållande till insatserna

Förmågan att välja rätt metod

Ex. Priset på en vara höjdes först med 20 % och sänktes sedan med 20 %. Blev priset högre, lägre eller samma som från början?

Eleven kan lösa uppgiften genom att känna till ursprungspriset och räkna ut hur mycket 20 % är, lägga till, beräkna hur mycket 20 % av det nya priset är, dra ifrån och jämföra.

 

Eleven löser uppgiften genom att välja ett exempel på pris och sedan beräkna det med en direktmetod: Priset *1,2 * 0,8 och jämföra med ursprungspriset

Eleven kan använda en allmängiltig metod och enbart multiplicera 1,2 med 0,8 och se att det nya priset är 96% av det gamla, alltså lägre.

Förmågan att kommunicera i tal och skrift

 

Redovisningarna är möjlig att förstå och går delvis att följa även om det matematiska språket har brister och felaktigheter.

Redovisningarna är lätta att förstå och följa men kan vara knapphändig. Det matematiska språket används på ett acceptabelt sätt.

 

 

Redovisningarna är strukturerade och tydliga med ett korrekt och lämpligt matematiskt språk.

Hur många % är x av y? Beräkna andelen

Du ska, för tal där du kan växla mellan bråkform och decimalform, kunna någon metod för att besvara frågor som "10 av 100 elever har en cykel. Hur många procent av eleverna har cykel?"

Du ska, för samtliga tal, kunna någon metod för att besvara frågor som "12 av 150 vuxna saknar soffa hemma. Hur många procent av alla vuxna saknar soffa hemma?"

Du ska vara säker på det som krävs för E och C.

 

 

 

 

Veckoplanering

 

 

 

 

Vecka

Pass

Moment

Repetition

10

1 mån/tis

 

Det hela är 100%

Sid 192-193

Repetition 20

 

2 ons

En tiondel är 10%. Det hela är 100%

Sid 194-194

 

 

Repetition 19

 

 

3 fre

Höjning och sänkning

Sid 195

 

11

mån

En hundradel är 1% + ev beräkna nya värdet sid 196-197

 

Repetition 20

 

tis

Forts beräkna nya värdet samt hur många procent?

Sid 197-198

 

 

ons

Forts hur många procent? Sid 199

Repetition 21

 

fre

Bråkform, procentform, decimalform. Sid 200

 

12

 

 

Repetition 22

 

Mån/tis

Räkna med procent i decimalform

Sid 201

 

 

ons

Beräkna det hela. Sid 202

 

 

fre

Blandat med procent. Sid 203.

Repetition 22

13

mån

Diagnos

 

 

 

Blåkurs

Rödkurs

 

Tis/ons

Det hela är 100%

Sid 208-209

Det hela är 100%

Sid 218

 

fre

En tiondel är 10% Sid 210. Repetition 19

Mer om beräkna delen sid 219

14

mån

En hundra del är 1%

Sid 211

Mer om att beräkna delen. Sid 220

 

tis

Beräkna det nya värdet. Sid 212. Repetion 20

Mer om att beräkna det hela sid 221

 

ons

Hur många procent? Sid 213. Repetion 21

Blandat med procent sid 222

 

fre

Jämför med procent. Sid 214

Svarta sidor 224-225

15

Påsklov

 

 

16

mån

Bråkform, decimalform, procentform, sid 215

Svata sidor 224-225

 

tis

Beräkna det hela  Sid 216. Egen repetion samt bokens Repetition 22

Egen repetition

 

ons

Prov del 1

Prov del 1

 

fre

Prov del 2

Prov del 2

 

 


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback