Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

Fältstudie - brottsförebyggande arbete

Vifolkaskolan 7-9, Mjölby · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Under några veckor kommer vi att arbeta med fältstudier i ämnet Geografi och Samhällskunskap. Arbetet kommer att kretsa kring brottssförebyggande arbete i ditt närområde.

Lärandemålen för detta arbetsområde är ... 

...  brottsförebyggande åtgärder för olika typer av brott. 
... hur man identifiera sårbara platser i sitt närområde, samt hur dessa kan göras säkrare. 
... hur man kan använda sig av kartor, foton och video för att samla in data. 
... hur man kan använda sig av brottsförebyggande åtgärder i praktiken. 

Du ska lära dig det här genom ... 

... att få lärarledda genomgångar kring sagda lärandemål. 
... titta på kartor 
... att läsa och undervisas om hur brottsförebyggande arbete går till. 
... en fältstudie, där du i praktiken får undersöka sårbara platser i ditt närområde, exempelvis din väg till skolan. 

Du kommer att bedömas genom ... 

... en fältstudie där du visar dina kunskaper praktiskt och teoretiskt
... löpande under arbetsområdets gång genom ditt deltagande i diskussioner. 


Läroplanskopplingar

Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.

Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.

Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.

Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.

På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Rättssystemet i Sverige och principer för rättssäkerhet. Hur normuppfattning och lagstiftning påverkar varandra. Kriminalitet, våld och organiserad brottslighet. Kriminalvårdens uppgifter och brottsoffers situation.

Aktuella samhällsfrågor, hotbilder och konflikter i Sverige och världen. FN:s syfte och huvudsakliga uppdrag, andra former av internationell konflikthantering och folkrätten i väpnade konflikter.

Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.

Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.

Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.

Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.

Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom och mellan olika samhällsstrukturer.

I beskrivningarna kan eleven använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Matriser i planeringen
Fältstudie - brottsförebyggande arbete
Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback