Skolbanken Logo
Skolbanken

Alla åldrar

Blåsut/Dalens förskolor för utbildningsplan 2022

141111 Förskolan Glasmålningen, Stockholm Enskede-Årsta-Vantör · Senast uppdaterad: 22 mars 2022

Utbildningsplanen beskriver hur arbetslaget fortsatt planerar avdelningens undervisning, hur utbildningen organiseras och hur förskolans pedagogiska undervisningsmiljöer vidareutvecklas.

Gemensam årsstruktur för alla förskolor i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning

Utbildningen ska vara likvärdig oavsett vilken förskola ditt barn går på. Genom att planera, följa upp, analysera, dokumentera och utveckla utbildningen kan förskolan skapa och dela kunskap om vad som leder till framgångsrika arbetssätt.

Utbildningsplan för avdelning Diamanten på förskolan Glasmålningen i Blåsut/Dalens förskolor

Utbildningen i Blåsut/Dalens förskolor utgår från läroplanen för förskolan, Lpfö 18 och Barnkonventionen. Enhetens utgångspunkt är att bedriva en likvärdig utbildning som är trygg, rolig och säker. Alla medarbetare har ett tydligt barnfokus genom att barnens intressen, tidigare erfarenheter, olika förmågor och barnens behov tas tillvara i förskolornas och avdelningarnas planeringar, genomförande och uppföljningar av undervisningen. Utbildningen ska främja alla barns utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Alla medarbetare ska ha en öppen, lyhörd dialog och kommunikation med vårdnadshavarna om det enskilda barnet samt förskolans mål, innehåll och arbetssätt.

I och med den rådande pandemin i samhället och den osäkerheten om fortsatt pandemi hanterar vi innehållet i utbildningen utefter rådande läge.

Den pedagogiska miljön kommer att utformas med barnens visade intresse som utgångspunkt. Samtidigt är vårt mål att låta barnen vara med i processer genom att ta del av deras tankar och lust till lek och lärande.

Den pedagogiska dokumentationen ska synliggöra barnens lärprocesser, arbetslagens arbetssätt och de normer och värderingar som genomsyrar utbildningen. Dokumentationen ska användas som underlag i utvecklingssamtalen med vårdnadshavarna och tillsammans med barnen samt i det systematiska kvalitetsarbetet.

Under introduktionsperioden är vårt mål att lära känna barnen och därmed även observera varje barns enskilda samt barngruppens gemensamma behov för att sedan kunna utforma utbildningen utifrån ett salutogent perspektiv.

Vi arbetar med fokus utifrån det enskilda barnet som bemöts där hen befinner sig. Vi delar oss ständigt i mindre grupper efter barnens intresse och förutsättningar. Utifrån barnens intressen lägger vi en grundplanering som vi arbetar efter varje dag för att skapa tydliga rutiner och trygghet hos barnen. 

De pedagogiska miljöerna är ett pågående arbete under hela året som följer barnens intressen och de projekt och teman som vi arbetar med.

Vi strävar efter att erbjuda alla barn en variation av aktiviteter där de har möjlighet att delta utifrån sin egen förmåga, oavsett kön, religion eller annan trosuppfattning, etnisk tillhörighet, ålder, sexuell läggning eller funktionsnedsättning. Vi strävar mot att våra pedagogiska miljöer är könsneutrala och en viktigt utgångspunkt som barnskötarna och förskollärarna arbetar med är att vara lyhörda och närvarande med barnen.   

En del i vårt systematiska kvalitetsarbete är kopplad till den pedagogiska plattform som vi använder för att tydliggöra vårt utbildningsår. I linje med detta erbjuds personalen kompetensutveckling.  

Lärlogg för barngruppen

I lärloggar kommer du som vårdnadshavare med barn i förskolan kunna ta del av barngruppens undervisning och aktiviteter. När dessa publiceras får du en notis i skolplattformen.

Individuell lärlogg

I samband med uppföljnings- och utvecklingssamtal får du som vårdnadshavare ta del av och samtala kring dokumentation över ditt barns utveckling, lärande och förändrade kunnande i förhållande till förskolans utbildning.


Läroplanskopplingar

Innehåller inga läroplanspunkter

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Varför Skolbanken?

Alla delar med alla

Planeringar i Unikum

Vem driver Skolbanken och varför?

Vem äger materialet?

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback