Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Fysik, Biologi, Kemi, Teknik, Samhällskunskap

·

Årskurs:

4 - 6

H22 CityExpo - Oceanhamnen 4-6 – Open up for circularity

Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Under H22 kommer du att ha möjlighet att planera för att besöka CityExpo och Oceanhamnen. Den här pedagogiska planeringen kan du använda som utgångspunkt när du planerar hur du och dina elever arbetar med H22 CityExpo. Oceanhamnen handlar om cirkularitet, om kretslopp och om hur vi som invånare kan använda våra resurser på ett hållbart sätt. Det handlar om att tänka nytt och om hur både Helsingborg och världen kan bli en bättre plats att leva på. Utforskandet i Oceanhamnen kan du som lärare koppla till olika mål och områden i läroplanen samt fördjupa arbetet med de globala målen.

Här hittar du exempel på frågeställningar du och dina elever kan arbeta med under H22 CityExpo med koppling till cirkularitet. Sök i programmet för att hitta de platser ni kan besöka och den exakta placeringen. En del av dessa har begränsad kapacitet och kräver förbokning. Du som lärare måste själv undersöka vilka programpunkter som kan ta emot dig och din klass. 

Förslag på aktiviteter att besöka och frågeställningar att arbeta med i elevgruppen:

Kan vårt avloppsvatten bli en resurs? Boka en guidad tur för din klass hos RecoLab och upplev en interaktiv och inspirerande utställning om cirkularitet, vatten, energi och avlopp.

Visste du att det går att utvinna fosfor ur vanligt kiss? Besök P-bank och ta del av hur det vi spolar ner i toaletten kan bli en resurs i det cirkulära samhället. 

Hur lever djuren i Öresund? Låt eleverna besöka Havoteket och lära sig mer om sundets undervattensliv och de djur som är beroende av att vi lever hållbart. Under ytan finns många spännande arter och livsmiljöer som alla samspelar med oss.

Låt eleverna plocka fram sin mobiltelefon och skanna QR-koderna för att se allt som är värt att veta om det blivande Oceanbadet och dess roll i framtidens cirkulära Helsingborg.

Vem är det som kommer att staka ut riktningen och driva på utvecklingen av framtidens samhälle? Dagens barn, såklart. Elever i årskurs 5 är välkomna till ett hackathon för framtidsskapare. Låt dina femteklassare prova på programmering, idégenerering, presentation och design under ledning av Vattenhallen på Campus Helsingborg och elevcoacher från gymnasiets teknikprogram. Bokning krävs. 

Hur ser det ut innanför hamnens staket och hur fungerar en hamn? Ta med dina elever på den guidade bussturen och se hamnverksamheten i Västhamnen och Sydhamnen med sina stora containrar, truckar och magasin. Bokning krävs

Hur ser framtidens klimatvänliga laddning för elbilar ut? Ta dina elever med till Elonroad i Oceanhamnen där de kan testa att ladda och generera elektricitet. Eleverna kan också få prata med ingenjörsstudenterna på plats om el-experiment eller om framtidens energikälla.

Testa hamnens högsta yrke som kranförare. I kransimulatorn får dina elever navigera en container full av varor. De får lära sig tekniken och förstå känslan på ett aktivt, spännande och säkert sätt. 

Var med i utformningen av ett tryggt och jämlikt promenadstråk i Oceanhamnen. Peoples' Walk syftar till att skapa jämlikhet i det offentliga rummet där alla ska känna sig sedda, hörda och välkomna. Låt eleverna sätta sin personliga prägel på en inkluderande stad på Peoples' Walk. 

Programmet uppdateras kontinuerligt tills CityExpo startar, och därför kan det finnas fler aktiviteter än de som nämns här. Du hittar mer och detaljerad information i CityExpos program.


Läroplanskopplingar

Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.

Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.

Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.

Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.

Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Fossila och förnybara bränslen. Deras betydelse för energianvändning och påverkan på klimatet.

Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.

De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.

Vad demokrati är och hur demokratiska beslut fattas. Det lokala beslutsfattandet, till exempel i elevråd och föreningar. Hur individer och grupper kan påverka beslut, till exempel genom att rösta i allmänna val eller skapa opinion i sociala medier.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

Vanliga tekniska system i hemmet och samhället, till exempel nätverk för datakommunikation, vatten- och avloppssystem samt system för återvinning. Några delar i systemen och hur de samverkar.

Hur tekniska system i hemmet och samhället förändrats över tid och några orsaker till detta.

Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback