Skolbanken Logo
Skolbanken

Åldrar:

1 - 5

Relationer och känslor

Backen, Dibber Sverige AB · Senast uppdaterad: 24 mars 2022

På Klöver kommer vi under vårterminen 2022 att arbeta med relationer och känslor som en del av vårat projekt med hållbar utveckling. Dibbers lärvänner kommer vara inkluderade och bidra till en varierad och lekbaserad undervisning inom området. Under terminens gång utökas vår avdelning med flera nya vänner. På så sätt är vårt arbete med vänskap och relationer alltid ett prioriterat område.

Undervisningsplan. Relationer och känslor.

Eftersom vår avdelning berikas med nya vänner under terminens gång är vårt värdegrundsarbete och hjärteprogram ständigt aktuellt. Under terminens gång kommer vi fokusera på kompisrelationer, relationer mellan pedagoger och barnen samt barnens egna relationer till varandra. Hur är man en bra kompis? Hur kan man uttrycka olika känslor? Hur förmedlar man en känsla till sin kompis? Under veckorna kommer vi arbeta med olika Kompisböcker, bland annat Sprid Glädje, Säg Stopp och Säg Förlåt. Utifrån böckerna kommer vi sedan göra olika aktiviteter där barnen får uttrycka, uppleva och känna utifrån det som boken handlar om.

Lärvänner

Dibbers lärvänner säkerställer att vi arbetar utifrån förskolans läroplans alla mål.

 

Hjärtrud

Genom lärvännen Hjärtrud lär vi oss om känslor, vänskap, relationer, trygghet, gemenskap och samhörighet. Vi får även lära oss hur man visar empati och hur man hanterar konflikter i relationer.

 

Alfa-Beta
Tillsammans med Hjärtrud kommer vi genom Alfa-Beta att arbeta med språk och kommunikation, rim och ramsor samt böcker och sånger.

 

Räkne-Reza

Räcke-Reza hjälper oss att se den matematiska undervisningen. Räkne-Reza hjälper oss att reflektera och undersöka. 

 

Ute-Ugo

Ute-Ugo hjälper oss att synliggöra den naturvetenskapliga undervisningen, skapa förståelse för djur och natur, utforskande, experimenterande och hur man tar tillvara på naturens resurser

Lek-Levi

Lek-Levi synliggör det lekbaserade lärandet, fantasin, upplevelser, motorik, kommunikation, problemlösning och samarbete


Läroplanskopplingar

sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,

nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,

självständighet och tillit till sin egen förmåga,

förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,

motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,

intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,

förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,

förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,

förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

fantasi och föreställningsförmåga,

förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter