Skolbanken Logo
Skolbanken

Ämnen:

Geografi, Biologi, Teknik, Kemi, Historia, Fysik, Samhällskunskap

·

Årskurs:

7 - 9

H22 CityExpo - Oceanhamnen 7-9 – Open up for circularity

Helsingborg · Senast uppdaterad: 23 mars 2022

Under H22 kommer du att ha möjlighet att planera för att besöka CityExpo och Oceanhamnen. Den här pedagogiska planeringen kan du använda som utgångspunkt när du planerar hur du och dina elever arbetar med H22 CityExpo. Oceanhamnen handlar om cirkularitet, om kretslopp och om hur vi som invånare kan använda våra resurser på ett hållbart sätt. Det handlar om att tänka nytt och om hur både Helsingborg och världen kan bli en bättre plats att leva på. Utforskandet i Oceanhamnen kan du som lärare koppla till olika mål och områden i läroplanen samt fördjupa arbetet med de globala målen.

Här hittar du exempel på frågeställningar du och dina elever kan arbeta med under H22 CityExpo med koppling till cirkularitet. Sök i programmet för att hitta de platser ni kan besöka och den exakta placeringen. En del av dessa har begränsad kapacitet och kräver förbokning. Du som lärare måste själv undersöka vilka programpunkter som kan ta emot dig och din klass. 

Förslag på aktiviteter att besöka och frågeställningar att arbeta med i elevgruppen:

Kan det som förut varit avfall bli en del av det cirkulära samhället och användas som en resurs? Ett Brinnande konstverk i Oceanhamnen bjuder på en upplevelse där biogas som produceras i området är energikällan. Den historiska eld som brinner i konstverket på kajen kopplar ihop det historiska sättet att använda energi med ett framtida cirkulärt samhälle.

Kan vårt avloppsvatten bli en resurs? Boka en guidad tur för din klass hos RecoLab och upplev en interaktiv och inspirerande utställning om cirkularitet, vatten, energi och avlopp.

Visste du att det går att utvinna fosfor ur vanligt kiss? Besök P-bank och ta del av hur det vi spolar ner i toaletten kan bli en resurs i det cirkulära samhället. 

Hur lever djuren i Öresund? Låt eleverna besöka Havoteket och lära sig mer om sundets undervattensliv och de djur som är beroende av att vi lever hållbart. Under ytan finns många spännande arter och livsmiljöer som alla samspelar med oss.

Låt eleverna plocka fram sin mobiltelefon och skanna QR-koderna för att se allt som är värt att veta om det blivande Oceanbadet och dess roll i framtidens cirkulära Helsingborg. 

Hur ser det ut innanför hamnens staket och hur fungerar en hamn? Ta med dina elever på den guidade bussturen och se hamnverksamheten i Västhamnen och Sydhamnen med sina stora containrar, truckar och magasin. Bokning krävs

Vilka lösningar är mest hållbara när ett hus ska byggas? I montern Peab Lab kan eleverna med hjälp av en satt budget bygga sitt hållbara hus i Peabs spelvärld. Hur fördelar man sin budget och når full pott på hållbarheten? 

Hur ser framtidens klimatvänliga laddning för elbilar ut? Ta dina elever med till Elonroad i Oceanhamnen där de kan testa att ladda och generera elektricitet. Eleverna kan också passa på att prata med ingenjörsstudenterna på plats om el-experiment eller om framtidens energikälla.

Testa hamnens högsta yrke som kranförare. I kransimulatorn får dina elever navigera en container full av varor. De får lära sig tekniken och förstå känslan på ett aktivt, spännande och säkert sätt. 

Var med i utformningen av ett tryggt och jämlikt promenadstråk i Oceanhamnen. Peoples' Walk syftar till att skapa jämlikhet i det offentliga rummet där alla ska känna sig sedda, hörda och välkomna. Låt eleverna sätta sin personliga prägel på en inkluderande stad på Peoples' Walk. 

Programmet uppdateras kontinuerligt tills CityExpo startar, och därför kan det finnas fler aktiviteter än de som nämns här. Du hittar mer och detaljerad information i City Expos program.


Läroplanskopplingar

Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.

Biologisk mångfald och vad som gynnar respektive hotar den. Samhällsdiskussioner om biologisk mångfald, till exempel i samband med skogsbruk och jakt.

Lokala ekosystem och hur de kan undersökas utifrån ekologiska frågeställningar. Sambanden mellan populationer och tillgängliga resurser i ekosystem. De lokala ekosystemen i jämförelse med regionala eller globala ekosystem.

Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.

Vatten som lösningsmedel och transportör av ämnen, till exempel i mark, växter och människokroppen. Lösningar, fällningar, syror och baser samt pH-värde.

Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.

Aktuella forskningsområden inom kemi, till exempel materialutveckling och nanoteknik.

Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.

Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

De mänskliga rättigheterna inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen. Deras innebörd och betydelse samt diskrimineringsgrunderna i svensk lag.

Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.

Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner, till exempel armering och balkformer.

Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.

Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.

Samband mellan teknisk utveckling och vetenskapliga framsteg. Hur tekniken har möjliggjort vetenskapliga upptäckter och hur vetenskapen har möjliggjort tekniska innovationer.

Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.

Matriser i planeringen

Innehåller inga matriser

Uppgifter

Innehåller inga uppgifter

Hjälp och support

Academy

FAQ

Ge oss feedback